http://ponuda-jn.nn.hr/WZOnlineSearch.aspx

Kako biste vidjeli on-line objavljene oglase javne nabave Grada Čazme, kliknite na gornji link, potom “Na formular traži”, pod “Naziv naručitelja” upišite Grad Čazma te kliknite na gumb “Pokreni pretraživanje”.

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) propisano je da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom ako čelnik tog tijela istovremeno obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu ili je vlasnik poslovnog udjela, dionica ili drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%.

Ugovori o javnoj nabavi sklopljeni protivno navedenoj odredbi ništavni su.

Grad Čazma obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi kao javni naručitelj.

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) GRAD ČAZMA, Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, OIB: 81963437417, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom OPG “Kristina Pirak“, 26. lipnja 33, Čazma, OIB: 82874017649 (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Postupak jednostavne nabave

Grad Čazma pokrenuo je postupak jednostavne nabave za nabavu savjetodavne usluge vezane uz provedbu postupka javne nabave za projekt “Čazma Natura”.

U ovom predmetu nabave Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) GRAD ČAZMA, Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, OIB: 81963437417, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom OPG “Kristina Pirak“, 26. lipnja 33, Čazma, OIB: 82874017649 (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Poziv za podnošenje ponuda JN 21-Izmjena

Poziv za podnošenje ponuda JN 21

Ponudbeni list

Prilog I. Troškovnik

 

Postupak jednostavne nabave

Grad Čazma pokrenuo je postupak jednostavne nabave za nabavu usluge ovlaštenog inženjera arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektortehničke struke, a u svrhu provedbe projekta “Čazma Natura” financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020 (Ref.br.ugovora KK.06.1.02.034)

U ovom predmetu nabave Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) GRAD ČAZMA, Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, OIB: 81963437417, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom OPG “Kristina Pirak“, 26. lipnja 33, Čazma, OIB: 82874017649 (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Poziv za podnošenje ponuda JN20-NČ

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

III. Troškovnik JN20-NČ

II. Projektni zadatak JN20-NČ

 

Tablica sklopljenih ugovora

UGOVORI 2018.

UGOVORI 2018. -javna nabava

 

PLAN NABAVE ZA 2019.

Plan nabave – Grad Čazma 2019.

I. Izmjene i dopune Plana nabave – Grad Čazma 2019. – kopija

PLAN NABAVE ZA 2018. I IZMJENE

Plan nabave 2018. i izmjene

Izmjena i dopuna Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga Grada Čazme

Pokrenut postupak jednostavne nabave

Grad Čazma pokrenuo je postupak jednostavne nabave za nabavu usluge organizacije događanja, usluge dizajna i grafičke pripreme i tiska letka, plakata i roll up bannera i nabave promidžbenog i izobrazno – informativnog materijala u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Čuvajmo okoliš zajedno“ koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. -2020., (Ref.br.ugovora KK.06.3.1.07.0066).

2.1. Organizacija događanja JN27

2.2. Dizajn, grafička priprema i tisak JN28

2.3. Promidžbeni i izobrazno informativni materijal JN29

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude JN27

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude JN28

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude JN29

 

PLAN NABAVE I IZMJENE 2017.

Plan nabave i izmjene 2017

UGOVORI 2017. -javna nabava

Poziv na dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Interpretacijsko-rekreacijskog centra “Bio-park Čazma”

Poziv na dostavu ponude JN 3 17

Odluka o odabiru JN 3 17

Poziv na dostavu ponude za izradu idejnog rješenja Park “Arboretum”, “Dolina Česme” i MIC “Priroda Čazma”

Poziv na dostavu ponuda JN 4 17

Odluka o odabiru JN 4 17

Poziv na dostavu ponude za izradu idejnog rješenja i troškovnika za uređenje lokaliteta Medjame i Interpretacijskog lokaliteta ŠRC Vustje

Poziv na dostavu ponude JN 5 17

Odluka o odabiru JN 5 17

Poziv na dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Biciklističkog parka uz poučno-tematsku stazu i izgradnju Informacijsko-prodajnog centra “Zelena tržnica”

Poziv na dostavu ponuda JN 6 17

Odlluka o odabiru JN 6 17

PLAN NABAVE I IZMJENE 2016.

Plan nabave i izmjene 2016

PLAN NABAVE I IZMJENE 2015.

Plan nabave i izmjene 2015

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave br. bn 2/15 – za rekonstrukciju Ul. M. Novačića u Čazmi

Odluka Rencon

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave br. bn 1/15 – izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta

Odluka H-projekt

PROCEDURE NAPLATE I OBRAČUNA