Savjet mladih Grada Čazme

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća, a osnovano je sa ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Čazme. Njihova zadaća je predlagati Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja mladih na području Grada Čazme te imaju mogućnost davati Gradskom vijeću mišljenje prilikom donošenja odluka od interesa za mlade.
Mandat izabranim članovima traje dvije godine.

Odluka o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Čazme i njihovih zamjenika

Izvjesce Odbora za izbor i imenovanja – Savjet mladih

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Čazme

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Čazme

Program rada Savjeta mladih Grada Čazme za 2016. g.