Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području  Grada Čazme  te  članka  45.  Statuta Grada Čazme (“Službeni vjesnik” Grada Čazme broj 20/09, 17/13 i 7/18), Gradonačelnik Grada  Čazme objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za sufinanciranje projekata od interesa za opće dobro

 koje provode udruge na području Grada Čazme u 2019. godini

 Članak 1.

U Proračunu Grada Čazme za 2019. godinu planirana su sredstva za tekuće donacije udrugama namijenjena za programe i projekte od interesa za opće dobro na području Grada Čazme u sljedećim područjima:

 • Razvoj civilnog društva,
 • rad sa djecom i mladima te promicanje obiteljskih vrijednosti,
 • zaštita okoliša,
 • razvoj obrtništva i gospodarstva,
 • obrazovanje, kultura i sport,
 • zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita,
 • rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata
 • poticanje razvoja poljoprivrede

Članak 2.

Ukupni iznos planiranih sredstava za ovu namjenu iznosi 150.000,00 kuna (na stavkama programi udruga građana, poticanje razvoja poljoprivrede, poticanje razvoja gospodarstva).

Najmanji iznos sredstava po jednoj udruzi iznosi 500,00 kuna, a najveći iznos je 30.000,00 kuna. Svaka udruga može podnijeti jednu prijavu programa ili projekta. Očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata u okviru pojedinog natječaja je 30.

Odredbe ovog Natječaja ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova/udruga čiji je osnivač ili suosnivač Grad ili ako su programi uvršteni u financiranje u Proračunu (vatrogasne udruge kroz Vatrogasnu zajednicu, sportske udruge kroz Sportsku zajednicu ili KUD-ovi koji podliježu Javnom pozivu za predlaganje  programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme). Iznosi financiranja tih programa i projekata su definirani od strane Gradskog vijeća Grada kroz donošenje proračun Grada i Programa javnih potreba.

Javni natječaj provodi Upravni odjel za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor Grada Čazme.

Članak 3.

Pravo podnošenja prijava po ovom Natječaju imaju:

– udruge sa sjedištem na području Grada Čazme i provode programe/projekte na području Grada Čazme te imaju članove s prebivalištem na području Grada Čazme

– udruge koje su upisane su u registar udruga kod nadležnog ureda  te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija

te ispunjavaju ostale uvjete sukladno Uputama.

Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Čazme ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Čazme te provode programe na području Grada Čazme.

Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Gradu Čazmi u skladu s Javnim natječajem za sufinanciranje  programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Čazme u 2018. godini (npr. nije podnio izvješće o utrošenim sredstvima iz Gradskog proračuna za prošlu godinu).

Članak 4.

Prijave se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici  Grada Čazme, www.cazma.hr, zajedno s obrascima, istovremeno s objavom Natječaja.

 Prijavitelji na Natječaj dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Ispunjen obrazac – „OPISNI OBRAZAC PRIJAVE“

– Ispunjen obrazac – „FINANCIJSKI  PLAN“

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA„

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA„

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU“

Uz opisane obrasce dostavlja se slijedeća dokumentacija:

 1. Izvadak o upisu u Registar udruga ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja (može ispis s elektronske stranice Registra udruga)
 2. Izvadak iz registra neprofitnih organizacija (može otisnuta stranica iz Registra neprofitnih organizacija s podacima o upisu)
 3. Preslika statuta prijavitelja (ukoliko udruga nije uskladila svoj Statut, potrebno je dostaviti presliku dokaza da je Statut predan Uredu državne uprave radi usklađivanja u skladu sa Zakonom) – može se dostaviti u elektronskom obliku (CD, DVD ili USB stick)
 4. Preslika evidencije članova udruge (može u elektronskom obliku)
 5. Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana objave javnog natječaja (preslika)
 6. Financijski izvještaj udruge i to:

– za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu

– za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu

Članak 5.

Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici u jednom primjerku.

Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:

 1. naziv i adresu prijavitelja
 2. naznaku ” JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Čazme – ne otvarati”.

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno.

Poštom se prijave dostavljaju na adresu:

Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43 240 Čazma

Osobno se prijave dostavljaju u  Uredu gradonačelnika, Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43 240 Čazma.

Članak 6.

Formalnu valjanost pristiglih prijava utvrdit će Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava, sastavljeno od tri člana koje će imenovati Gradonačelnik Grada Čazme.

Nakon toga će sve formalno valjane prijavljene programe Povjerenstvo razmatrati, sadržajno vrednovati i ocjenjivati.

Programi se vrednuju temeljem kriterija za vrednovanje programa objavljenih u Uputama za prijavitelje.

Članak 7.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 28.02.2019. godine.

Članak 8.

Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima neće se razmatrati.

Članak 9.

S prijaviteljima za čije programe odnosno projekte se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se Ugovor o financijskoj potpori.

Članak 10.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor. Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne

obavijesti na adresu: Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43 240 Čazma

Članak 11.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor Grada Čazme putem maila elvira.babic.markovic@cazma.hr.

 

GRADONAČELNIK

Dinko Pirak, prof.

 

Preuzmite dokumentaciju za natječaj:

natječaj za udruge 2019