Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području  Grada Čazme  te  članka 50. Statuta Grada Čazme (“Službeni vjesnik” Grada Čazme broj 13/21), Gradonačelnik Grada  Čazme objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za sufinanciranje projekata od interesa za opće dobro

 koje provode udruge na području Grada Čazme u 2023. godini

U Proračunu Grada Čazme za 2023. godinu planirana su sredstva za tekuće donacije udrugama namijenjena za programe i projekte od interesa za opće dobro na području Grada Čazme u sljedećim područjima:

  • Razvoj civilnog društva,
  • rad sa djecom i mladima te promicanje obiteljskih vrijednosti,
  • zaštita okoliša,
  • razvoj obrtništva i gospodarstva,
  • obrazovanje, kultura i sport,
  • zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita,
  • rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata
  • poticanje razvoja poljoprivrede

Ukupni iznos planiranih sredstava za ovu namjenu iznosi 42.000,00 EUR (na stavkama programi udruga građana, poticanje razvoja poljoprivrede, poticanje razvoja gospodarstva).

Najmanji iznos sredstava po jednoj udruzi iznosi 70,00 EUR, a najveći iznos je 5.500,00 EUR. Svaka udruga može podnijeti jednu prijavu programa ili projekta. Očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata u okviru pojedinog natječaja je 30.

Odredbe ovog Natječaja ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova/udruga čiji je osnivač ili suosnivač Grad ili ako su programi uvršteni u financiranje u Proračunu (vatrogasne udruge kroz Vatrogasnu zajednicu, sportske udruge kroz Športsku zajednicu ili KUD-ovi koji podliježu Javnom pozivu za predlaganje  programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme). Iznosi financiranja tih programa i projekata su definirani od strane Gradskog vijeća Grada kroz donošenje proračun Grada i Programa javnih potreba.

Javni natječaj provodi Upravni odjel za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću.