KLASA:604-02/20-01/2

URBROJ: 2110-01-02/20-1

Čazma, 17.08.2020.

 

Na temelju Odluke o načinu kreditiranja učenika i studenata s područja Grada Čazme («Službeni vjesnik» Grada Čazme 43/06), Pravilnika o načinu dodjele kredita studentima na području Grada Čazme (od 03.10.2019.), članka 45. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» Grada Čazme 20/09, 17/13 i 7/18) te sukladno Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu Gradonačelnik Grada Čazme donosi

 

O D L U K U

o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje kamate studentskih kredita

za akademsku godinu 2020/21

 

Članak 1.

 

Gradonačelnik Grada Čazme raspisuje javni poziv za sufinanciranje kamate studentskih kredita za akademsku godinu 2020/21.

Pravo na  sufinanciranje studentskih kredita ostvaruju svi redovni i izvanredni studenti sveučilišnih  (preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija) i stručnih studija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Članak 2.

 

Kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

  • prebivalište na području Grada Čazme
  • državljanstvo Republike Hrvatske
  • upisan fakultet

 

Članak 3.

 

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • prijavni obrazac (obrazac se može dobiti u Gradskoj upravi Grada Čazme ili na Internet stranici Grada Čazme)
  • preslika osobne iskaznice
  • potvrdu o upisu na fakultet

 

Članak 4.

 

Grad Čazma će sufinancirati cjelokupnu ugovorenu i interkalarnu kamatu po kreditima odobrenim u Erste&Steiermärkische Bank d.d. za svakog studenta koji realizira kredit u banci. Kredit, svakom kandidatu pojedinačno, odobrava Erste&Steiermärkische Bank d.d.,  sukladno kriterijima i uvjetima banke.

Grad Čazma  sufinancirat će kamatu kredita za nenamjenske troškove školovanja (bez pravdanja troškova računima) ukoliko se isplata kredita realizira u mjesečnim tranšama. Ukoliko isplata odnosno korištenje kredita ide jednokratno, Grad Čazma sufinancirati će kamatu jedino uz pravdanje računom za trošak školarine te u tom slučaju banka isplaćuje odobreni iznos kredita direktno fakultetu po izdanom računu.

 

 Članak 5.

 

Iznos kredita te rokove korištenja i vraćanja kredita utvrđuje banka za svakoga korisnika pojedinačno te banka može odbiti zahtjeve studenata ukoliko ne zadovoljavaju uvjete banke.

Nakon odobrenja kredita od strane banke, Grad Čazma potpisuje Ugovor o  sufinanciranju kamate sa svakim studentom koji realizira kredit u banci.

 

Članak 6.

 

Javni poziv je otvoren trajno, do kraja akademske godine. Prijava se može dostaviti osobno ili poštom na adresu Grad Čazma –  Upravni odjel za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43 240 Čazma te putem e-maila elvira.babic.markovic@cazma.hr.

 

Članak 7.

 

Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči Grada Čazme i Internet stranici Grada Čazme.

 

 

 

GRADONAČELNIK:

Dinko Pirak, prof.

odluka o raspisivanju javnog poziva 2020-21

Pravilnik o načinu dodjele kredita studentima s područja Grada Čazme

prijavni obrazac – studentski kredit 2020-21