Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je, dana 27. siječnja 2017. godine, Odluku o upućivanju Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada „Bukovina“, Čazma, Ulica Franje Vidovića bb, operatera KOMUNALIJE d.o.o., Čazma, Sv. Andrije 14, OIB:88859295468, na javnu raspravu u trajanju od trideset dana. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

Obavijest o provođenju javne rasprave za okolišnu dozvolu_Odlagalište otpada Bukovina

Sazetak Stručne podloge_javni uvid