REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ČAZMA

Gradonačelnik

 

KLASA: 350-02/16-01/2

URBROJ: 2110-01-02/18-68

Čazma, 15.06.2018.

                             

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 78/15), te članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i članka 45. Statuta Grada Čazme („Službeni vjesnik“ Grada Čazme br. 20/09, 17/13 i 7/18), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš,  gradonačelnik donosi

 ODLUKU

da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 

1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme

Članak 1.

Gradonačelnik Grada Čazme donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš KLASA:350-02/16-01/2, URBROJ:2110-01-02/18-48, od 25.svibnja 2018. godine prema kojoj je Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čazme neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš.

Članak 2.

Razlozi za donošenje V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme navedeni su u Odluci o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme (SV 26/16 i 7/18)

Člankom 2. predmetne Odluke navode se slijedeći razlozi za izmjenu i dopunu Prostornog plana:

 • Usklađenja sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i posebnim propisima
 • Usklađivanje s odredbama IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Bjelovarsko bilogorska županije.
 • Planiranja zahvata u prostoru lokalnog značaja, a temeljem utvrđenih nedostataka i preispitanim zahtjevima Nositelja i zainteresirane javnosti.
 • Manjih izmjena odredbi za provedbu
 • Manja proširenja/smanjenja građevinskih područja naselja i zona za izdvojene namjene izvan naselja, te površina izvan građevinskih područja te izmjena i dopuna uvjeta gradnje u njima sukladno zahtjevima sudionika u postupku izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana preispitanim od strane Nositelja”

Članak 3.

U cilju utvrđivanja utjecaja na okoliš Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju uputio je zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme sljedećim tijelima:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode,

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

 1. Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar
 2. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije,

Milana Novačića 13, 43240 Čazma

 1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Česma-Glogovnica“,

Vatroslava Lisinskog 4a, Bjelovar

 1. Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje
 2. Općina Ivanska, Slavka Kolara 1, 43231 Ivanska
 3. Grad Ivanić Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić Grad
 4. Općina Dubrava, Braće Radića 2, 10342 Dubrava
 5. Općina Križ, Trg Sv. Križa 5, 10314 Križ
 6. Općina Farkaševac, Farkaševac bb, 10344 Farkaševac
 7. Općina Velika Ludina, Svetog Mihaela 37, 44316 Velika Ludina
 8. Zagrebačka županija, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb
 9. Sisačko-moslavačka županija, S. i A. Radića 36, 44000 Sisak

Zaprimljena su sljedeća mišljenja:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

KLASA:612-07/18-58/379, URBROJ:517-07-2-2-18-2 od 8.6.2018. zaprimljen u Upravni odjel poštanskom pošiljkom 11.6.2018., izdano je mišljenje da su V. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Čazme prihvatljive za ekološku mrežu i da ne treba provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

KLASA:351-01/18-01/274, URBROJ:2103/1-09-18-2 od 29.5.2018. zaprimljen u Upravni odjel poštanskom pošiljkom 30.5.2018., izdano je mišljenje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Čazme

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije

KLASA:350-02/18-01/2, URBROJ:2103-75-18-2 od 01.6.2018. zaprimljen u Upravni odjel poštanskom pošiljkom 04.6.2018., izdano je mišljenje da provedba strateške procjene utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Čazme treba biti u skladu s utvrđenim zahtjevima zaštite prirode i prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13 i 15/18) te prema utvrđenim zahtjevima od strane tijela područne (regionalne) samouprave nadležne za poslove zaštite okoliša

Hrvatske vode

KLASA:350-02/18-01/0000288, URBROJ:374-3107-1-18-2 od 4.6.2018. zaprimljen u Upravni odjel poštanskom pošiljkom 5.6.2018., izdano je mišljenje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Čazme

Općina Štefanje

KLASA:350-02/18-01/03, URBROJ:2110-03/03-18-2 od 4.6.2018. zaprimljen u Upravni odjel poštanskom pošiljkom 7.6.2018., izdano je mišljenje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Čazme

Općina Ivanska

KLASA:350-01/18-01/07, URBROJ:2110/02-02-18-2 od 4.6.2018. zaprimljen u Upravni odjel poštanskom pošiljkom 5.6.2018., izdano je mišljenje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Čazme

Grad Ivanić Grad

KLASA:022-01/18-01/01, URBROJ:238/10-02-02-03/1-18-73 od 4.6.2018. zaprimljen u Upravni odjel poštanskom pošiljkom 7.6.2018., izdano je mišljenje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Čazme

Općina Dubrava

KLASA:350-02/18-01/3, URBROJ:238/05-04-18-1 od 5.6.2018. zaprimljen u Upravni odjel poštanskom pošiljkom 7.6.2018., izdano je mišljenje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Čazme

Općina Križ

KLASA:350-02/18-01/03, URBROJ:238/16-03-18-3 od 1.6.2018. zaprimljen u Upravni odjel poštanskom pošiljkom 7.6.2018., izdano je mišljenje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Čazme

Općina Farkaševac

KLASA:350-02/18-01/01, URBROJ:238/08-03-18-3 od 7.6.2018. zaprimljen u Upravni odjel poštanskom pošiljkom 11.6.2018., izdano je mišljenje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Čazme

Općina Velika Ludina

KLASA:350-01/18-01/03, URBROJ:2176/19-01-18-3 od 1.6.2018. zaprimljen u Upravni odjel poštanskom pošiljkom 11.6.2018., izdano je mišljenje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Čazme

Zagrebačka županija

KLASA:351-03/18-03/58, URBROJ:238/1-18-02/2-18-2 od 7.6.2018. zaprimljen u Upravni odjel poštanskom pošiljkom 11.6.2018, izdano je mišljenje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Čazme

Sisačko-moslavačka županija

KLASA:351-01/18-05/25, URBROJ:2176/01-09/01-18-2 od 4.6.2018. zaprimljen u Upravni odjel poštanskom pošiljkom 8.6.2018., izdano je mišljenje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Čazme

Članak 4.

Utvrđuje se da su sva tijela iz članka 3. ove Odluke dala mišljenje da nema potrebe provođenja postupka strateške procjene utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Čazme.

Vrednujući kriterije za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš iz priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš utvrđuje se sljedeće:

 • Za izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Čazme nije potrebno provesti provedbu ocjene odnosno procjene utjecaja na okoliš jer se predmetni dokument usklađuje s IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Bjelovarsko bilogorska županije za koji je izrađena Strateška studija o utjecaju na okoliš prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije i proveden postupak strateške procjene.
 • Sa stajališta zaštite prirode smatra se da provođenje Plana neće imati značajan negativni utjecaj na bioraznolikost kao niti na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
 • Na prostoru Grada Čazme nalaze se tri područja ekološke mreže, POP HR1000009 Ribnjaci Česma te POVS HR12000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica te HR2001327 Ribnjak Dubrava. Zahvati planirani infrastrukturnim mjerama nalaze se izvan područja ekološke mreže koja se nalaze na području Grada Čazme.
 • Provedbom Plana može se očekivati direktan i indirektan pozitivan utjecaj na sljedeće sastavnice okoliša na području Grada Čazme koje će se osigurati kroz odredbe za provođenju u vidu zaštite prostora i propisivanje uvjeta gradnje.
 • Prilikom realizacije svakog pojedinog zahvata u obuhvatu Plana provest će se odgovarajući postupak sukladno posebnim propisima kako bi se eventualni mogući negativni utjecaji sveli na prihvatljivu razinu ukoliko za to postoji zakonska obveza.

Iz svega navedenog ovom odlukom utvrđuje se da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš Plana budući da isti neće vjerojatno imati značajan utjecaj na okoliš.

Članak 5.

Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju dužan je  o  ovoj  Odluci   informirati  javnost  sukladno  odredbama  Zakona  o  zaštiti  okoliša  i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web stranici Grada Čazma www.cazma.hr i na oglasnoj ploči Grada Čazme.

 

GRADONAČELNIK

Dinko Pirak, prof.

Odluka gradonačelnika o nepostojanju potrebe provođenja Strateške procjene utjecaja plana na okoliš