Klasa:021-05/13-01/2

Ur.broj:2110-01-03/14-9

Čazma,12.03.2014.

 

            Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

 

S A Z  I V A M

 

            5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 17.03.2014. godine (ponedjeljak), s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k.Tomislava 1a.

            Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 4.  sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

D N E V N I   R E D:

 

1.  Izvješće mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata izabrane članice Gradskog vijeća Grada Čazme i imenovanju zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Čazme

Izvjestitelj: Branko Kupsjak, predsjednik Mandatnog povjerenstva

2.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čazme

Izvjestiteljica: Nedeljka Baćani

3.  Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),

   – Izvješće po Pregledu stanju i kretanja kriminaliteta i prekršajne problematike za vremenski period od 01.01.2013.g. do 31.12.2013.g na području Grada Čazme,

Izvjestitelj: Mirko Cindrić, načelnik PP Čazma

4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čazme za 2013. g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čazme u 2013. g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2013. g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čazme za 2013. g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

 

             

                                                                   POTPREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                            Danijela Šajtar, dipl. učitelj. ,v.r.

Čazma_(grb)