OTVORENI PODACI su javno i besplatno dostupni podaci namijenjeni ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni.

Tijela javne vlasti obvezna su u strojno čitljivom obliku (CSV, XLS, XML, JSON, HTML i sl. format) objavljivati registre i baze podataka koje su izradili u okviru svoje nadležnosti, a za koja ne postoje zakonska ograničenja.
Objava podataka u strojno čitljivom obliku temeljni je preduvjet za razvoj mogućnosti koje pruža Zakon o pravu na pristup informacijama – ponovne uporabe informacija.

Grad Čazma želi potaknuti korištenje otvorenih podataka te ih korisnici mogu slobodno koristiti, obrađivati i distribuirati uz obavezno navođenje izvora podataka.

Tijela javne vlasti su bez obzira na karakter skupa podataka, odnosno čak i ako postoje zakonska ograničenja, obavezna objaviti popis o registrima i bazama podataka iz svoje nadležnosti (tzv. asset list), uz metapodatke i informaciju o načnu pristupa odnosno ponovne uporabe (npr. otvoreni podaci, djelomično otvoreni, dostupni samo određenom krugu ovlaštenika i sl.).

Portal otvorenih podataka RH
Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske predstavlja podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka javnog sektora: https://data.gov.hr/

Cilj je poboljšati širenje javnih i otvorenih podataka putem jedinstvenog i centralnog mjesta te omogućiti izradu inovativnih nekomercijalnih i komercijalnih aplikacija koji bi te podatke koristile. Također se želi potaknuti intenzivnija suradnja s privatnim sektorom, poglavito u području informacijskih tehnologija te potaknuti poboljšanje elektroničkih javnih usluga kao i povećati transparentnost javne uprave.

Portal predstavlja svojevrsni katalog metapodataka (podataka koji pobliže opisuju skupove podataka) te pomoću njega korisnici putem pretrage lakše trebaju doći do željenog javnog podatka, odnosno informacije.

Uvjeti korištenja informacija za ponovnu uporabu

Informacije za ponovnu uporabu Grada Čazme dostupne su korisnicima uz Otvorenu dozvolu , a primjenjuju se pravila propisana Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17), a koja odgovara Creative Commons licenci CC-BY.    

Dakle, korisnici mogu otvorene podatke Grada Čazme označene OTVORENOM DOZVOLOM koristiti slobodno, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima, povezivati ih s drugim podacima ili ih koristiti kao baze za poslovne procese, proizvode i aplikacije uz obvezno navođenje izvora informacija (Izvor: Grad Čazma – Otvoreni podaci)

Otvorena dozvola: https://data.gov.hr/otvorena-dozvola

Publikacije: https://pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/prirucnici/

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

O D L U K A O AUTOTAKSI PRIJEVOZU


1. SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa
Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.
Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva (Zahtjev-za-pristup-informacijama) Gradu Čazmi, službenici za informiranje Grada Čazme:
 
pisanim putem na adresu:
Grad Čazma
Trg Čazmanskog kaptola 13
43240 Čazma
putem elektroničke pošte: 
ivana.gusic@cazma.hr; cazma@cazma.hr
telefonom na broj: 
043/771-052
službenica za informiranje Grada Čazme: Ivana Gusić
Grad Čazma ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Odluka-o-odredivanju-sluzbenika-za-informiranjePreuzmi
Zamjenica službenice za informiranje je Elvira Babić Marković, elvira.babic.markovic@cazma.hr
 
 

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25_13

Zahtjev-za-pristup-informacijama

Kriteriji_za_odredivanje_visine_naknade_troskova_dostave_informacije

Obrazac-3-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona znači “uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Upute za ponovnu uporabu informacija

U slučaju kada tijelo javne vlasti utvrdi da su ispunjeni uvjeti za omogućavanje  ponovne uporabe informacija o tome ne donosi rješenje, kao što je slučaj kod ostvarivanje prava na pristup informaciji. Tijelo javne vlasti kada omogućava pristup informacijama za ponovnu uporabu može odrediti uvjete za ponovnu uporabu informacija. Uvjeti ne smiju nepotrebno ograničavati mogućnost ponovne uporabe i ne smiju se upotrijebiti za ograničavanje tržišnog natjecanja. Iznimno, u slučaju davanja isključivog prava na ponovnu uporabu  tijelo javne vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete ponovne uporabe informacija. U slučaju davanja isključivog prava na ponovnu uporabu, tijelo javne vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete ponovne uporabe informacija. Tijelo javne vlasti će rješenjem odbiti zahtjev za ponovnu uporabu informacija ako se zahtjev odnosi informacije koje se odnose na razloge koji su navedeni za uskratu informacija u postupku ostvarivanje  prava na pristup informacijama. Dodatni razlozi su sljedeći: ako je informacija zaštićena pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba, s navođenjem nositelja prava intelektualnog vlasništva, ako je poznat,  ako je informacije u posjedu tijela koja pružaju javne usluge   radija i televizije ili  tijela koja pružaju    javne usluge  u području obrazovanja,    znanosti  istraživanja i kulturnih aktivnosti, ako se radi o informacijama za koje je drugim zakonom propisan pristup samo ovlaštenim osobama i ako je riječ o informacijama koje nisu nastale u okviru djelovanja tog tijela javne vlasti. Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji i ponovnu uporabu, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje, a protiv rješenja Povjerenika za informiranje postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Obrazac-4-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

2. FINANCIJSKI DOKUMENTI

Proračun Grada Čazme

http://www.cazma.hr/proracun/

3. ZAKONI I OSTALI PROPISI

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi – http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/232153.html

Statut i Poslovnik – www.glasila.hr/Glasila/SV/SV2009.pdf; www.glasila.hr/Glasila/SV/SV1713.pdf

Zakon o općem upravnom postupku – zakon-o-opcem-upravnom-postupku

Zakon o komunalnom gospodarstvu – zakon-o-komunalnom-gospodarstvu

Procedura nad obavljanjem komunalnih djelatnosti povjerenih trgovačkom društvu u vlasništvu i na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama – zakon-o-postupanju-s-nezakonito-izgradenim-zgradama

Zakon o poljoprivrednom zemljištu – Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o socijalnoj skrbi – zakon-o-socijalnoj-skrbi

Zakon o ustanovama – zakon-o-ustanovama

Zakon o javnoj nabavi – zakon-o-javnoj-nabavi

Zakon o proračunu – zakon-o-proracunu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti – zakon-o-fiskalnoj-odgovornosti

Zakon o prostornom uređenju – zakon-o-prostornom-uredenju

4. JAVNA NABAVA

http://www.cazma.hr/javna-nabava-2/

5. ZAPOŠLJAVANJE

Trenutačno nema otvorenih natječaja za zapošljavanje u Gradu Čazmi.

6. POPISI I OSTALE INFORMACIJE

Povjerenica za informiranje – http://www.pristupinfo.hr/

POPIS-TIJELA-JAVNE-VLASTI-22-09-2014-

Pravilnik o središnjem katalogu službenih dokumenata RH

U Hrvatskoj postoji niz službenih registara, a dijelu njih može se pristupiti i putem Interneta, s time da se nekima može slobodno pristupiti, a za pregledavanje drugih je potrebna doplata ili posjedovanje dodatnih certifikacijskih kartica. Pregled svih registara je moguć je preko službene dokumentacije Republike Hrvatske(SDRH) http://www.digured.hr/.

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. Godisnje_izvjesce

Godisnje_izvjesce_2016

Godisnje_izvjesce 2018 (2017.)

Godisnje_izvjesce_2019 (2018.)

Godisnje_izvjesce 2019 (2020)

Godišnje izvješće 2020 (2021)

http://www.cazma.hr/wp-content/uploads/2021/02/Godisnje_izvjesce.pdf

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizič­kim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka.   Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Voditelj obrade osobnih podataka (Grad Čazma) sa osobnim podacima postupa sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Grad Čazma kao voditelj obrade osobnih podataka dužan je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka Čazme je:
Julija Vrbanec, mag.iur.

Grad Čazma, 43240 Čazma
tel.: o43 771 193
e-mail: julija.vrbanec@cazma.hr

PRAVILNIK o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka, ZBIRKE podataka

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Savjetovanje i uključivanje javnosti provodi se u postupcima donošenja općih akata kojima se uređuju pitanja o ostvarenju potreba građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša, i drugo).
Opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih propisa i drugih akata uređeni su Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN broj 140/09.) koji se na odgovarajući način primjenjuje na tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Krajnji je cilj olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Čazme – Ivana Gusić, 043/771-052, ivana.gusic@cazma.hr
 
 
 
Provedena savjetovanja:
 
 
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Čazme
 
 
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o komunalnom doprinosu
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o komunalnoj naknadi
 
Održana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Proračuna Grada Čazme za 2019. godinu
 
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o ODLUCI O VRIJEDNOSTI BODA ZA IZRAČUN KOMUNALNE NAKNADE
 
 
 
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
29.09.2017.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš PGO-a Grada Čazme

2.2.2017. O B A V I J E S T o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada „Bukovina“, Čazma

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada „Bukovina“