Na području Grada Čazme mogu se osnovati mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje, područje i granice, tijela mjesnog odbora,  postupak i način izbora tijela mjesnog odbora (Službeni vjesnik 13/21).

Posljednji izbori za mjesne odbore na području Grada Čazme održani su 2017. godine. Nakon toga nisu ponovno održani te trenutačno na području Grada Čazme ne djeluju mjesni odbori.