Statut Grada Čazme je dokument kojim se podrobno uređuje status i ustrojstvo Grada Čazme i to: status, područje i granice, samoupravni djelokrug, obilježja, pečati i Dan Grada, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, financiranje i imovina, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza.

Gradsko vijeće Grada Čazme: donosi Statut Grada Čazme, Pravilnik o svome radu, Proračun, odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Čazme, bira i razrješuje gradonačelnika i njegovog zamjenika te članove Gradskog poglavarstva Grada Čazme, osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća te imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom, drugim propisom i Statutom Grada, uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Čazme, osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Čazmu, te obavlja druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća Grada Čazme.

Prema Zakonu o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, nositelji izvršne vlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave biraju se neposredno na izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od četiri godine. Gradonačelnik zastupa grad, odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug grada, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada, ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od petnaest dana otkloni uočene nedostatke. Ako predstavničko tijelo to ne učini, gradonačelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene statutom grada u skladu sa zakonom.

Proračun je akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu, u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona, a donosi ga predstavničko tijelo.

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada jednice lokalne i područne (regionalne) samouprave:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_19_323.html

– Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_28_665.html

– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_86_2752.html

– Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne

(regionalne) samouprave

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_44_833.html

– Zakon o općem upravnom postupku

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_47_1065.html

– Zakon o komunalnom gospodarstvu

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_02_26_379.html

– Zakon o poljoprivrednom zemljištu

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_04_39_718.html