Klasa:021-05/17-01/2

Ur.broj:2110-01-03/18-15

Čazma, 22.11.2018.

            Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09,17/13 i 7/18), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A Z  I V A M

  1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 28.11.2018. godine (srijeda), s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k. Tomislava 1a.

Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

 

D N E V N I   R E D:

  1. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),
  2. Razmatranje prijedloga i usvajanje V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju i predstavnik izrađivača

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju,

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Čazme

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu projekta REKONSTRUKCIJA – ZGRADA JAVNE NAMJENE VATROGASNI DOM DAPCI na 2. LAG Natječaj unutar mjere 2.1. „Potpora razvoju društvene i rekreacijske infrastrukture“, tip operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“ a koji je sukladan tipu operacije 4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Izvjestiteljica: Goranka Vojnović, v.d. direktorice Razvojne agencije Čazma

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Nedeljka Baćani, v.r.