13. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme održat će se u srijedu, 01. ožujka 2023. godine, u 9 sati, u Multifunkcionalnom centru u Čazmi, Trg Čazmanskog kaptola 16.

D N E V N I    R E D

  1. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Čazmi u 2023. godini

izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću

  • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga  

izvjestitelj: Mario Ivanović, pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

  • Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čazme u 2023. godini

izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću

  • a) Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Čazme za 2022. godinu 

b) Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Čazme za 2023. godinu

izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću

  • a) Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. za područje Grada Čazme

b) Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu 

Mario Ivanović, pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

  • Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće gradonačelnika Grada Čazme

izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću

  • Odluka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS na području BBŽ

izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću

  • Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2022. godinu

Izvjestitelj: Mario Ivanović, Pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

  • Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru  za 2022. godinu

Izvjestitelj: Mario Ivanović, Pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

Predsjednik

Branko Novković, mag.med.techn., v.r.