REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAZMA
GRADSKO VIJEĆE

Klasa:021-05/13-01/2
Ur.broj:2110-01-03/15-24
Čazma,14.09.2015.

Na temelju članka 33. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13), i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čazme («Službeni vjesnik» br.20/09 i 17/13)

S A Z I V A M

13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čazme koja će se održati dana 22.09.2015. godine (utorak), s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Čazmi, Ulica k.Tomislava 1a.
Prije utvrđivanja dnevnog reda raspravit će se i dati na usvajanje zapisnik o radu s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čazme.

D N E V N I  R E D:
1. Aktualni sat (informacije, upiti i prijedlozi),
2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme za 2015.g.
Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju.
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog projekta „Javno-privatno partnerstvo Bjelovarsko-bilogorska županija-škole“, u dijelu koji se odnosi na izgradnju Osnovne škole Čazma,
Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Vinko Ravlić, v.r.