Edukacija Različiti pristupi terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju u vrtiću provedena je u DV “Pčelica” Čazma, kroz 5 susreta i to 10.,11.,18.,2.5 i 31. svibnja.

Različiti pristupi terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju

U radu s djecom s teškoćama u razvoju stručnjaci nailaze na različite izazove. Ponekad povratna informacija od djeteta nije jasna, ponekad napredak može biti teže vidljiv, ponekad je teško uspostaviti adekvatan kontakt s djetetom ili imati uspješnu komunikaciju, ponakad je teško donijeti odluku na koji dio se fokusirati u tretmanu, ponekad je teško komunicirati s roditeljima, ponekad je od raznih znanja koja stručnjak ima ipak izazov odabrati primjerenu intervenciju, kako odlučiti koristiti floortime, terapeutsku igru, art terapiju, nedirektivan pristup ili nešto drugo, kada se fokusirati na kognitivni ili emocionalni razvoj, a kada na socijalne vještine i komunikaciju…

Sve su samo neki od izazova koji se mogu općenito javiti u radu s djecom, a u ovoj edukaciji fokus će biti na korištenju znanja iz različitih pristupa terpeutske igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju. Edukacija je namijenjena svim stručnjacima koji žele integrirati znanja iz različitih pristupa korištenja igre i kreativnih tehnika te kroz teorijski i većim dijelom iskustveni rad na edukaciji steći dodatne kompetencije za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Kome je edukacija namijenjena

Edukacija je namijenjena svim stručnjacima koji se u svom radnom kontekstu susreću s djecom s teškoćama u razvoju (poremećaji iz spektra autizma, ADHD, višestruke teškoće u razvoju, djeca s poremećajima govorno-glasovne komunikacije, smanjene intelektualne sposobnosti, motorička oštećenja…).

Dakle, za psihologe, edukacijske rehabilitatore, socijalne pedagoge, logopede, odgojitelje, učitelje, pedagoge, asistente u nastavi i sve ostale koji žele usvojiti nova znanja i vještine iz terapeutske igre za rad s djecom s različitim teškoćama u razvoju.

Voditeljice edukacije

Edukaciju vode Tea Knežević, praktičarka terapije igrom i praktičarka transakcijske analize te Asja Dubravčić, magistra edukacijske rehabilitacije, magistra logopedije, certificirani floortime terapeut i praktičarka terapije igrom zaposlena u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta.

Ova edukacija pružit će praktična znanja koja se temelje na terapije igrom s obzirom da se ovaj pristup pokazao korisnim u radu s djecom s teškoćama.

Edukacija je financirana u sklopu projekta „Za čazmanske mališane zajedno“, sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.