Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je sredstva pomoći za financiranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta na području Grada Čazme. Riječ je o iznosu od 76.000 kuna, odnosno 100% procijenjenih i opravdanih troškova izrade predmetne dokumentacije.

Grad Čazma podnio je Fondu zahtjev za financiranje projektne dokumentacije u lipnju ove godine, u cilju građenja reciklažnog dvorišta, kao i dopunu zahtjeva u mjesecu studenom.

Fond je utvrdio da ukupno procijenjeni i opravdani troškovi izrade projektne dokumentacije radi građenja reciklažnog dvorišta iznose 76.000 kuna, a odnose se na izradu geodetskog i glavnog projekta, koji se sastoji od građevinskog i elektrotehničkog projekta, te elaborata zaštite na radu i zaštite od požara.

Također je utvrđeno da je projekt u skladu s osnovnima načelima Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o održivom gospodarenju otpadom te ciljevima Strategije gospodarenja otpadom RH i nacionalne Strategije zaštite okoliša, kao i europskim standardima i zahtjevima, a sa svrhom da se maksimalno izbjegne nepovoljni utjecaj otpada na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu te da se cjelokupno gospodarenje otpadom uskladi s načelima održivog razvoja.

reciklažno