Na temelju članka 45. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» Grada Čazme br.20/09,17/13 i 7/18) i Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama Grada Čazme 2016.g.- 2021.g. (Sl. vjesnik 26/16), Gradonačelnik Grada Čazme  donosi sljedeću  Odluku o raspisivanju

III. J A V N O G  N A D M E T A N J A za prodaju  nekretnine u vlasništvu Grada Čazme

             Predmet prodaje je:

  • Građevinsko- poljoprivredno zemljište u Grabovnici, Gajeva ulica br.9. (Ošasna imovina iza pok. Klanfar Božidara), označeno kao k.č.br.1266/1 ORANICA GAJ površine 903 čhv, k.č.br.1266/2 ORANICA GAJ površine 1055 čhv, k.č.br.1267/1 LIVADA GAJ površine 214 čhv i k.č.br.1267/2 LIVADA GAJ površine 241 čhv upisane u z.k.ul.634 k.o. Bojana kao cjelina po početnoj cijeni od  965,50 kuna,
  • Građevinsko-poljoprivredno zemljište u Grabovnici u ulici A. Starčevića 115 sa izgrađenim nelegaliziranim objektima (ošasna imovina iza pok. Bijelić Berislava) označeno kao k.č.br.1506 VOĆE površine 74 čhv, k.č.br.1509/3 ORANICA OGRADA površine 459 čhv, k.č.br.1509/6 ORANICA OGRADA površine 312 čhv,k.č.br.1509/11 ORANICA OGRADA površine 436 čhv i k.č.br.1509/12 ORANICA OGRADA površine 312 čhv upisane u z.k.ul. 744 k.o.Bojana kao cjelina po početnoj cijeni od 37.826,25 kuna.
  • Poljoprivredno zemljište u Grabovnici označeno kao k.č.br.1346/2 ORANICA PODKUĆNICA površine 143 čhv i k.č.br. 1347/2 LIVADA PODKUĆNICA površine 346 čhv upisane u z.k.ul.744 k.o. Bojana kao cjelina po početnoj cijeni od 2.197,50 kuna.
  • Poljoprivredno zemljište u Komuševcu (ošasna imovina iza pok. Babec Juraja) označeno kao k.č.br.680/3 ORANICA OGRADA površine 392 čhv u ½ dijela i k.č.br. 1582/1 VRT KOD KUĆE U SELU površine 327 čhv u ½ dijela upisane u z.k.ul.947 k.o.Draganec kao cjelina po početnoj cijeni od 4.848,75 kuna,-
  • Građevinsko zemljište u Čazmi u Livadarskoj ulici k.č.br.2548 voćnjak sa 64 m2 ( gruntovni broj. 1006/3 ) upisana u z.k.ul. 2361 k.o. Čazma, u naravi travnjak i živica po početnoj cijeni od 3.060,00 kuna.

Pravo podnošenja ponuda imaju sve domaće fizičke i pravne osobe.

Ponuđač je obavezan uplatiti jamčevinu u visini od 10% od iznosa početne cijene

uplatom na žiro račun  Grada Čazme broj HR2324890041806300009 ,poziv na broj HR 68 7811-OIB uplatitelja ,s naznakom «Grad Čazma –jamčevina za kupnju nekretnina»

Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se jamčevina ,a ponuditeljima čija je ponuda prihvaćena jamčevina se obračunava u kupoprodajnu cijenu.

Ponude se dostavljaju na adresu: GRAD ČAZMA,TRG ČAZMANSKOG KAPTOLA 13,43 240 ČAZMA, s naznakom «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA-NE OTVARAJ» u roku od 8 (osam) dana od dana isticanja na oglasnoj ploči u zgradi Gradske uprave Grad Čazme,Trg Čazmanskog kaptola 13,Čazma I kat, odnosno do 14.09.2018.g do 12 sati bez obzira na način dostave.

Dostavljene ponude javno će se otvarati u prostorijama Gradske uprave Grada Čazme, Trg Čazmanskog kaptola 13. I kat, Čazma, dana 18. rujna 2018.g. u 12 sati.

Ponude zaprimljene izvan roka nadmetanja kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Opći uvjeti ponude:

– ponuđena cijena,

– ime i prezime ponuditelja, OIB, točna adresa stanovanja, odnosno naziv i sjedište pravne osobe,

-domovnica za fizičke osobe, preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe

-dokaz o uplati jamčevine

-broj računa za slučaj povrata jamčevine

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prihvatljiva ponuda s najvišom cijenom.

Nekretnina se kupuje po sistemu «viđeno-kupljeno» na način da kupci nemaju pravo na naknadne prigovore vezano uz objavljenu površinu, međe i građevinske parcele.

Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuđača bit će dostavljena sudionicima Javnog nadmetanja u roku od 8 (osam) dana od dana izbora,odnosno dana donošenja Odluke o prodaji navedene nekretnine koju donosi Gradonačelnik Grada Čazme.

Natjecatelj-ponuđač čija ponuda bude prihvaćena ,dužan je s Gradom Čazma zaključiti kupoprodajni ugovor kojim će regulirati sva prava i obveze, platiti porez prema posebnom propisu i o svom trošku izvršiti provedbu ugovora u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bjelovaru ,prema odredbama propisanim Ugovorom o prodaji prema kojem će najpovoljniji ponuđač postati vlasnik zemljišta nakon što izvrši sve obveze preuzete potpisanim ugovorom. Odabrani ponuditelj dužan je potpisati kupoprodajni ugovor u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti o izboru,a nekretninu platiti u roku od 30 dana od dana potpisa kupoprodajnog ugovora te, ukoliko ne postupi u skladu s navedenim, gubi pravo na kupnju nekretnine i povrat uplaćene jamčevine.

Grad Čazma pridržava pravo poništiti natječaj kao i odbaciti sve ponude u bilo koje vrijeme prije zaključivanja ugovora i pri tome ne snosi posljedice u svezi sudjelovanja ponuditelja u nadmetanju, kao ni odgovornost prema odbijenim ponudama.

Kupac stupa u posjed kupljenih nekretnina danom potpisa Ugovora o kupoprodaji kod javnog bilježnika, te sve troškove u svezi utvrđenja međa, stanja posjeda i vlasništva od tog dana izvršava o svom trošku.

Sve potrebne obavijesti,sudionici javnog nadmetanja mogu dobiti u Tajništvu Grada Čazme na telefon 043/771-194 ili 043/771-193, svakog radnog dana od 8 do 15 sati za vrijeme trajanja nadmetanja.

 

GRADONAČELNIK

Dinko Pirak, prof.