Gradonačelnik Grada Čazme Dinko Pirak jučer je održao sastanak s predstavnicima tvrtke nadležne za prostorno planiranje, a na temu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme.

Osnovni Prostorni plan uređenja Grada Čazme donesen je 2003. godine. Od te godine izrađene su četiri Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čazme kojima su izvršene manje korekcije građevinskih područja, definirane lokacije za smještaj građevina za gospodarenje otpadom i slično te manja izmjena Odredbi za provedbu.

Godine 2015., Bjelovarsko-bilogorska županija donijela je III. izmjene i dopune Prostornog plana i I. ciljane izmjene i dopune Prostornog plana Bjelovarsko – bilogorske županije.

Daljnji gospodarski razvitak potrebno je omogućiti planskim mjerama: izmicanje postojeće trase obilaznice uz kanal Bukovinu i definiranje koridora nove industrijske ceste u Poduzetničkoj zoni ”JUG – Široke livade”, povećanje površine grobalja s ciljem osiguranja prostora za njihovo širenje i prostora za izgradnju mrtvačnica/odarnica te utvrđivanje/ispravak građevinskih područja naselja izgrađenih zgrada.

Izradi V. ID PPUG Čazme pristupa se zbog usklađenja s odredbama Zakona o prostornom uređenju i posebnim propisima, usklađivanja s odredbama III. izmjena i dopuna i I. ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana BBŽ, planiranja zahvata u prostoru lokalnog značaja, temeljem utvrđenih nedostataka i preispitanim zahtjevima Nositelja te manjih izmjena Odredbi za provedbu.

Izrada V. ID PPUG Čazme financirat će se iz Proračuna Grada Čazme.