KLASA: 612-01/18-01/3

URBROJ: 2110-01-02/18-1

Čazma,  26.09.2018.

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 45. Statuta Grada Čazme (“Službeni vjesnik” Grada Čazme broj 20/09 i 17/13), Gradonačelnik  Grada Čazme donosi

ODLUKU

 o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje  programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2019. godinu

 

Članak 1.

             Svrha ovog Javnog poziva je prikupljanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi na području Grada Čazme za 2019. godinu. Javne potrebe u kulturi čine razne kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Čazmu koji se sufinanciraju iz Proračuna Grada Čazme.

UVJETI PRIJAVE

Članak 2.

             Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti  pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture (ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Čazma, udruge u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici i ostale pravne i fizičke osobe koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture).

Članak 3.

            Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, Grad Čazma sufinancirati će sljedeće programe od interesa za Grad Čazmu:

  • knjižničarska i nakladnička djelatnost
  • muzejska i likovno-izložbena djelatnost
  • glazbena, scenska i filmska djelatnost
  • manifestacije
  • zaštita kulturnih dobara
  • kulturno-umjetničko stvaralaštvo
  • organiziranje tečajeva i informatičko opismenjavanje
  • programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara

Za sve korisnike, osim za ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Čazma, financirati će se ukupno jedan program iz jednog programskog područja, odnosno svi korisnici podnose jedan obrazac prijave.

SADRŽAJ,  NAČIN I UVJETI  PRIJAVE

Članak 4.

             Svaka prijava obavezno mora sadržavati:

Članak 5.

       Prijave prijedloga projekata dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: Grad Čazma, Upravni odjel za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43 240 Čazma, sa naznakom “Prijava prijedloga  programa javnih potreba u kulturi”.

Članak 6.

       Rok za podnošenje prijave je najkasnije do 19.10.2018. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 VISINA FINANCIJSKE POTPORE

Članak 7.

       Nakon provedenog Javnog poziva, Upravni odjel za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor predlaže Gradonačelniku Grada Čazme prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini kojega usvaja Gradsko vijeće Grada Čazme.   Planirana sredstva za ovu godinu isplaćivati će se tijekom 2019. godine sukladno realizaciji Gradskog  proračuna, a prema Zahtjevima korisnika programa.

Članak 8.

       Svi kojima će program biti odobren dužne su do 28.02.2020. podnijeti Gradu Čazmi Izvješće o utrošenim sredstvima iz Gradskog proračuna, a svi osim ustanova kojima je Grad Čazma osnivač, dužni su priložiti i fotokopije računa za utrošena sredstva.

Članak 9.

      Ovaj Javni poziv objavit će se na Oglasnoj ploči Grada Čazme, Super radiju i internet stranici Grada Čazme.

 

GRADONAČELNIK

Dinko Pirak, prof.

javni-poziv-za-programe-javnih-potreba-u-kulturi- za 2019

zahtjev – za udruge za 2019

zahtjev – za ustanove za 2019

zahtjev – za zupe za 2019

zahtjev – za fizičke osobe za 2019