REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ČAZMA

Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

 

 

Klasa: 350-02/16-01/2

Ur.broj: 2110-01-04/18-69

Čazma, 18.06.2018.

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i Zaključka gradonačelnika Grada Čazme (KLASA: 350-02/16-01/2, URBROJ: 2110-01-02/18-67 od 15. lipnja 2018. godine), Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Grada Čazme objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu V. Izmjene i dopuna

Prostornog plana uređenja Grada Čazme

 

Javna rasprava započeti će 28. lipnja 2018. godine i trajati do zaključno 12. srpnja 2018. godine.

Javni uvid u Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme održati će se u zgradi Gradske uprave, Trg Čazmanskog Kaptola 13, svaki radni dan od 11,00 do 14,00 sati (Pododjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, stambene poslove i zaštitu okoliša, prizemlje zadnja vrata desno). Na javnom uvidu će biti izloženi grafički i tekstualni dio Prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme s prilozima.

Javno izlaganje Prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme održati će se 9. srpnja 2018. godine u zgradi Gradske vijećnice, ulica Kralja Tomislava 1, Čazma, 1. kat, s početkom u 9:00 sati.

Prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme mogu se davati cijelo vrijeme trajanja Javne rasprave do zaključno 12. srpnja 2018. godine isključivo pisanim putem na slijedeći način:

  • Upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme.
  • Predati u pismenom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom, Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Grada Čazme, Trg Čazmanskog Kaptola 13, Čazma
  • Dati usmeno na zapisnik u vrijeme javnog izlaganja

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 

PROČELNICA:

Andrea Prugovečki Klepac, prof.

Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čazme