KLASA: 372-03/23-01/01

URBROJ: 2103-2-02/01-23-2

Čazma, 10.01.2023.

            Na temelju članka 3. stavka 1. Odluke o dodjeli nekretnina Grada Čazme na korištenje organizacijama civilnog društva (Službeni vjesnik 26/16) i članka 50. Statuta Grada Čazme (Službeni vjesnik 13/21), Gradonačelnik Grada Čazme raspisuje

 J A V N I   N A T J E Č A J

za podnošenje prijava za dodjelu prostora na korištenje organizacijama

 civilnog društva (udrugama)

PREDMET NATJEČAJA

Grad Čazma raspisuje Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Čazme na korištenje udrugama koje provode programe i projekte od interesa za Grad Čazmu na rok od dvije godine.

Prostori koji se daju na korištenje su:

1. Nekretnina, u naravi društveni dom u Milaševcu 49 označena kao k.č.br. 1001 javna zgrada br. 49a i dvorište, površine 128 čhv. upisan u z.k.ul. 2426 k.o. Bojana,

2. Nekretnina, u naravi škola u Pobjeniku br. 102 i dvorište, k.č.br. 1204/2 i 1205/2 k.o. Pobjenik, ukupne površine 1076 m2, od čega je površina objekta 215 m2

SADRŽAJ PRIJAVE

Uz obrazac prijave koji je sastavni dio ovog javnog natječaja se prilaže:

  1. Izvadak iz matičnog registra za udrugu (ispis internetske stranice)
  2. Dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice),
  3. Statut udruge (preslika),
  4. U slučaju namjere zajedničkog korištenja nekretnine izjavu svakog partnera o pristanku na zajedničko korištenje,
  5. Izjava da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaj iz članka 48. st.2. alineja c) odnosno pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela iz članka 48. stavka 2. alineja d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Prijava mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerena pečatom udruge.

PROVEDBA NATJEČAJA

            Dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se na internetskim stranicama Grada Čazme.

            Prijave se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, Čazma, s naznakom „Ne otvaraj – javni natječaj za dodjelu nekretnina udrugama“ poštom preporučeno ili osobnom predajom. Prijave bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene najkasnije do 18.01.2023. godine.

            Javnog otvaranja prijava neće biti.

            Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA BODOVANJE PRIJAVE

            U slučaju da više udruga podnese zahtjev za korištenjem istog prostora izvršit će se bodovanje sukladno članku 7. Odluke o dodjeli nekretnina Grada Čazme na korištenje organizacijama civilnog društva.

            Nakon razmatranja zahtjeva sklopit će se Ugovor o korištenju prostora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

                                                                                              GRADONAČELNIK:

                                                                                                 Dinko Pirak, prof.