JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GOSPODARSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I EKOLOGIJU

Čazma, 23.01.2014.godine

Gradonačelnik Grada Čazme raspisao je natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad od tri mjeseca. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 8/14 dana 22.01.2014.g.. Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Informacije na natječaj mogu se dobiti u Stručnoj službi-tajništvu, na adresi Trg Čazmanskog kaptola 13, Čazma , tel. 043/771-193. Tekst natječaja može se pogledati u prilogu ovog članka.

Opis poslova pročelnika Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju:

upravlja radom Upravnog odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima, raspoređuje zadatke i poslove i daje upute za rad, predlaže godišnji Program rada te je odgovoran za njegovo izvršenje, sudjeluje u izradi Gradskog proračuna i Programa te prijedloga i akata o kojima raspravlja i odlučuje Gradonačelnik i Gradsko vijeće, prati i analizira postojeće stanje u gospodarstvu i predlaže mjere za njegovo unapređenje, izrađuje prijedloge razvoja gospodarstva u suradnji s Razvojnom agencijom, HGK, Obrtničkom komorom i drugima, potiče suradnju gospodarstvenika s poslovnim bankama u pogledu kreditiranja, koordinira razvojne aktivnosti Grada.

Osnovnu plaću radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta (3,00) i osnovice za obračun plaće.

Potrebno stručno znanje:

magistar struke ili stručni specijalist  ekonomske struke ili prirodnih znanosti

-najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje

 upravnim odjelom

-poznavanje rada na računalu

-položen državni stručni ispit

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  1. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12)
  2. Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13)
  3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11)
  4. Zakon o komunalnom gospodarstvu
  5. Zakon o općem upravnom postupku NN 47/2009
  6. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13.
  7. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 86/08 i 61/11

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na provjeru znanja i sposobnosti pozvat će se kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na intervju mogu pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju .

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Grada Čazme www.cazma.hr i na oglasnoj ploči Grada Čazme, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

TEKST JAVNOG NADMETANJA ZA PROČELNIKA

Čazma_(grb)