KLASA: 940-06/22-01/03, URBROJ:2103-2-02-22-1

Čazma, 03.03.2022.    

            Na temelju članka 50.Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» Grada Čazme br.13/21) i  Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama Grada Čazme 2016.g.- 2021.g. (Sl. vjesnik 26/16), Gradonačelnik Grada Čazme  donosi slijedeću  Odluku o raspisivanju

 JAVNI NATJEČAJ za prodaju  nekretnina u vlasništvu Grada Čazme prikupljanjem pisanih ponuda

  1. Prodavatelj: GRAD ČAZMA, Trg čazmanskog Kaptola 13, OIB:81963437417
  2. Predmet prodaje je:

k.č.br.384/1 VOĆNJAK KOD KUĆE površine 390 čhv upisane u z.k.ul. 981

k.č.br.384/2 VOĆNJAK KOD KUĆE površine 250 čhv upisane u z.k.ul. 981

k.č.br.384/3 VOĆNJAK KOD KUĆE U SELU površine 422 čhv upisane u z.k.ul. 1114

k.č.br.384/4 DVORIŠTE S KUĆOM BR.91 U SELU površine 287 čhv upisane u z.k.ul. 341

k.č.br.384/5 VRT KOD KUĆE U SELU površine 168 čhv upisane u z.k.ul. 1114

po početnoj cijeni od 155.000,00 kuna

k.č.br. 1773 ŠUMA BRDO površine 1 jutro i 130 čhv upisana u z.k.ul. 276

po početnoj cijeni od 47.000,00 kuna

k.č.br. 500/1 (kat.br. 1576/3) VOĆNJAK SKREŠEVAC površine 275 čhv. upisan u z.k.ul.2218 po početnoj cijeni od 37.400,00 kuna

       –   Nekretnina u k.o.Čazma (gradilište) u ul.Bana Jelačića u Čazmi označena kao

            k.č.br.656/18 (kat.br. 2026 ORANICA U MJESTU sa 259 čhv upisana u

            z.k.ul.2085 k.o.Čazma po početnoj cijeni od 43.800,00 kuna

  • Početne cijene za prodaju su utvrđene procjenom ovlaštenog sudskog vještaka
  • Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda.

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke osobe državljani RH i državljani država članica Europske unije, kao i sve pravne osobe koje imaju registrirano sjedište u RH, odnosno nekoj od država članica Europske unije.

  • Zainteresirani ponuditelji su dužni pisanu prijavu na javni natječaj poslati preporučeno ili osobno na adresu Grad Čazma, Trg čazmanskog Kaptola 13, Čazma s naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ“ (navesti oznaku nekretnine za koju se podnosi prijava)
  • Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.

            Ponuđač je obavezan uplatiti jamčevinu u visini od 10% od iznosa početne cijene

uplatom na IBAN  Grada Čazme HR 2024020061806300009 ,poziv na broj HR68 9016 -OIB uplatitelja ,s naznakom «Grad Čazma –jamčevina za kupnju nekretnina».

             Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se jamčevina ,a ponuditeljima čija je ponuda prihvaćena jamčevina se obračunava u kupoprodajnu cijenu.

  • Dostavljene ponude javno će se otvarati u prostorijama Gradske uprave Grada Čazme, Trg Čazmanskog kaptola 13. I kat, Čazma.

Vrijeme otvaranja ponuda objavit će se na web stranici Grada Čazme.

            Ponude zaprimljene izvan roka nadmetanja kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.

       8.  Opći uvjeti ponude:

            – ponuđena cijena,

            – ime i prezime ponuditelja, OIB, točna adresa stanovanja ,odnosno naziv i sjedište pravne osobe,

            -domovnica za fizičke osobe, preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe

            -dokaz o uplati jamčevine

            -broj računa za slučaj povrata jamčevine

       9. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prihvatljiva ponuda s najvišom cijenom.

            Nekretnine se kupuju po sistemu «viđeno-kupljeno» na način da kupci nemaju pravo na naknadne prigovore vezano uz objavljenu površinu, međe i građevinske parcele.

      10. Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuđača bit će dostavljena sudionicima Javnog nadmetanja u roku od 8 (osam) dana od dana izbora, odnosno dana donošenja Odluke o prodaji navedene nekretnine koju donosi Gradonačelnik Grada Čazme.

            Natjecatelj-ponuđač čija ponuda bude prihvaćena ,dužan je s Gradom Čazma zaključiti kupoprodajni ugovor kojim će regulirati sva prava i obveze, platiti porez prema posebnom propisu i o svom trošku izvršiti provedbu ugovora u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bjelovaru ,prema odredbama propisanim Ugovorom o prodaji prema kojem će najpovoljniji ponuđač postati vlasnik zemljišta nakon što izvrši sve obveze preuzete potpisanim ugovorom. Odabrani ponuditelj dužan je potpisati kupoprodajni ugovor u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti o izboru, a nekretninu platiti u roku od 30 dana od dana potpisa kupoprodajnog ugovora, te u koliko ne postupi u skladu s navedenim gubi pravo na kupnju nekretnine i povrat uplaćene jamčevine.

       11. Grad Čazma pridržava pravo poništiti natječaj kao i odbaciti sve ponude u bilo koje vrijeme prije zaključivanja ugovora i pri tome ne snosi posljedice u svezi sudjelovanja ponuditelja u nadmetanju ,kao ni odgovornost prema odbijenim ponudama.

        12.Kupac stupa u posjed kupljenih nekretnina danom potpisa Ugovora o kupoprodaji kod javnog bilježnika, te sve troškove u svezi utvrđenja međa, stanja posjeda i vlasništva od tog dana izvršava o svom trošku.

Sve potrebne obavijesti,sudionici javnog nadmetanja mogu dobiti u Tajništvu Grada Čazme na telefon 043/771-194 ili 043/771-193,svakog radnog dana od 8 do 15 sati za vrijeme trajanja nadmetanja.