U Proračunu Grada Čazme za 2022. godinu planirana su sredstva za tekuće donacije udrugama namijenjena za programe i projekte od interesa za opće dobro na području Grada Čazme u sljedećim područjima:

  • razvoj civilnog društva,
  • rad s djecom i mladima te promicanje obiteljskih vrijednosti,
  • zaštita okoliša,
  • razvoj obrtništva i gospodarstva,
  • obrazovanje, kultura i sport,
  • zdravstvena i socijalno-humanitarna zaštita,
  • rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata
  • poticanje razvoja poljoprivrede

Ukupni iznos planiranih sredstava za ovu namjenu iznosi 315.000,00 kuna (na stavkama programi udruga građana, poticanje razvoja poljoprivrede, poticanje razvoja gospodarstva).

Najmanji iznos sredstava po jednoj udruzi iznosi 500,00 kuna, a najveći 40.000,00 kuna. Svaka udruga može podnijeti jednu prijavu programa ili projekta. Očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata u okviru pojedinog natječaja je 30.

Odredbe ovog Natječaja ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova/udruga čiji je osnivač ili suosnivač Grad ili ako su programi uvršteni u financiranje u Proračunu (vatrogasne udruge kroz Vatrogasnu zajednicu, sportske udruge kroz Sportsku zajednicu ili KUD-ovi koji podliježu Javnom pozivu za predlaganje  programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme). Iznosi financiranja tih programa i projekata su definirani od strane Gradskog vijeća Grada, kroz donošenje proračuna Grada i Programa javnih potreba.

Javni natječaj provodi Upravni odjel za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor Grada Čazme.

Pravo podnošenja prijava po ovom Natječaju imaju:

– udruge sa sjedištem na području Grada Čazme i provode programe/projekte na području Grada Čazme te imaju članove s prebivalištem na području Grada Čazme

– udruge koje su upisane su u registar udruga kod nadležnog ureda  te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija te ispunjavaju ostale uvjete sukladno Uputama.

Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Čazme ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Čazme te provode programe na području Grada Čazme.

Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Gradu Čazmi u skladu s Javnim natječajem za sufinanciranje  programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Čazme u 2021. godini (npr. nije podnio izvješće o utrošenim sredstvima iz Gradskog proračuna za prošlu godinu).

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 28.02.2022. godine.