Temeljem Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), čl. 50 Statuta Grada Čazme (Službeni vjesnik 13/21) i Odluke o nerazvrstanim cestama Grada Čazme (Službeni vjesnik 13/16 od 23.03.2016.), Gradonačelnik Grada Čazme objavljuje  

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

1)  k.o. Bojana kčbr. 2172/1, 2172/2, 2226/1, 2176, 1373/1, 2175, u naravi nerazvrstana cesta  u Grabovnici, odvojak od Grabovnice do Svetog Vida (vinogradi), ukupne dužine cca 1800 m

da Grad Čazma, kao nositelj prava upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Čazme, započinje s postupkom evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta u katastarskoj općini Čazma.

Evidentiranjem nerazvrstanih cesta Grad Čazma započinje dana 03.06.2022. godine obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene nerazvrstane  ceste, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, tvrtke GEO-SERVIS d.o.o. iz Bjelovara, Trg hrvatskih branitelja 7.

Nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u razdoblju od 15.06.2022. do 23.06.2022.  godine u vremenu od 8 do 12 sati, u prostorijama Grada Čazme, Trg Čazmanskog kaptola 13, Čazma.