Na temelju članka  45. Statuta Grada Čazme ( « Službeni vjesnik» broj 20/09 i 17/13), Gradonačelnik Grada Čazme, Dinko Pirak, prof., dana 10. travnja 2015. godine objavljuje

 JAVNI POZIV

 za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvoja poljoprivredne djelatnosti na području Grada Čazme za 2015. godinu

 I.

Pozivaju se zainteresirani proizvođači, poljoprivredne udruge, obrtnici, zadruge i trgovačka društva u djelatnosti poljoprivrede da u skladu s aktivnostima poticanje razvoja poljoprivrede na području Grada Čazme u 2015. godini, podnesu zahtjev za subvenciju troškova pregleda  prskalica i raspršivača.

 Za provođenje navedene aktivnosti osigurana su sredstva u Proračunu Grada Čazme za 2015. godinu.

 

II.

 Mjerila i kriteriji za dodjelu subvencija

 

1. Zahtjev mogu podnositi poljoprivredni proizvođači, poljoprivredne udruge, obrtnici, zadruge i trgovačka društva u djelatnosti poljoprivrede.

2. Poljoprivredni proizvođači koji podnose zahtjev moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imati sjedište na području Grada Čazme.

Subvenciju može koristiti samo jedan član Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

3. Troškovi pregleda prskalica i raspršivača subvencionirati će se u iznosu od 30% od računa , a maksimalno 200 kuna po korisniku.

III.

Potrebna dokumentacija koju se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 

Zahtjev za subvenciju podnosi se na posebnom obrascu u prilogu koje je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju :

–          dokaz o uplati sredstava za troškove pregleda prskalica i raspršivača

–          dokaz o obavljenom pregledu

–          preslika kartice žiro-računa i IBAN broja

–          kopija Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

–          preslika osobne iskaznice ( fizičke osobe )

–          upis u sudski registar ( pravne osobe )

IV.

Način i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz priloženu kompletnu dokumentaciju. Rok za podnošenje zahtjeva je 15. prosinca 2015. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava.

Obrazac za prijavu na Javni poziv , podnositelj podiže u Gradu Čazmi, Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, Trg čazmanskog kaptola 13.

Nepotpuni zahtjevi , kao i oni koji uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva , neće se razmatrati.

 

V.

Odluku o isplati subvencije donosi Gradonačelnik Grada Čazme. Po donošenju navedene Odluke, Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju će izvršiti uplate na žiro-račune podnositelja zahtjeva.

 

VI.

Ovaj Javni poziv biti će objavljen na stranici Grada Čazme, www.cazma.hr i na oglasnoj ploči Grada. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Čazme , Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, telefon 043/ 771 905.

GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Dinko Pirak, prof.

 

KLASA:320-01/15-01/2

URBROJ:2110-01-02/15-3

Čazma, 10.travnja 2015.

 

zahtjev poljoprivreda 2015-pregled prskalica