Pozivamo sve pravne i fizičke osobe da predlože kandidate za javna priznanja Grada Čazme.

Vrste javnih priznanja za koje se mogu predložiti kandidati:

Počasni građanin Grada Čazme

Gradsko vijeće Grada Čazme može pojedinu osobu koja je zaslužna za Grad Čazmu proglasiti počasnim građaninom. Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Počasnim građaninom Grada Čazme može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno pridonio promicanju, značaju i ugledu Grada Čazme te ostvarivanju i razvoju međusobnih odnosa Grada Čazme s drugim gradovima i općinama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Nagrada za životno djelo

Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se može dodijeliti jednoj fizičkoj osobi samo jednom, a radi iskazivanja posebnog poštovanja i zahvalnosti za cjeloživotne aktivnosti, iznimna dostignuća i doprinos razvitku te ugledu Grada Čazme. Godišnje se može dodijeliti jedna nagrada za životno djelo. Odluku o dodjeli priznanja donosi Gradsko vijeće.

Godišnja nagrada Grada Čazme

Godišnja nagrada Grada Čazme može se dodijeliti fizičkoj ili pravnoj osobi za osobita postignuća i doprinos od značaja za ukupni gospodarski i društveni život Grada ostvarenih u posljednjoj godini dana te doprinos ugledu i promociji Grada Čazme.

Godišnje se može dodijeliti najviše tri godišnje nagrade. Odluku o dodjeli Godišnje nagrade donosi Gradsko vijeće.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pisanom obliku na propisanom obrascu i treba sadržavati:

  • Potpune podatke o podnositelju prijedloga (ime i prezime ovlaštene osobe pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe, adresa sjedišta odnosno prebivališta, vlastoručni potpis, kontakt)
  • Potpune podatke o predloženoj pravnoj, odnosno fizičkoj osobi (naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe, adresa sjedišta, odnosno prebivališta)
  • Detaljno obrazloženje razloga i okolnosti radi kojih se daje prijedlog za dodjelu javnog priznanja
  • Vrstu javnog priznanja koja se predlaže

Javna priznanja mogu se dodijeliti i posmrtno.

Podnositelj prijedloga ne može sam sebe predložiti za dodjelu javnog priznanja.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja mogu se dostaviti najkasnije do 12.5.2023. poštom na adresu Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, Čazma ili na e-mail: elvira.babic.markovic@cazma.hr