Na temelju članka 23. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 88/01) te sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 45. Statuta Grada Čazme (“Službeni vjesnik” Grada Čazme broj 20/09 i 17/13), Gradonačelnik  Grada Čazme donosi

ODLUKU

 o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2014. godinu

 Članak 1.

            Svrha ovog Javnog poziva je prikupljanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi na području Grada Čazme za 2014. godinu. Javne potrebe u kulturi čine razne kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Čazmu koji se sufinanciraju iz Proračuna Grada Čazme.

UVIJETI PRIJAVE

Članak 2.

            Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti   pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture (ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Čazma, udruge u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici i ostale pravne i fizičke osobe koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture).

Članak 3.

            Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, Grad Čazma sufinancirati će sljedeće programe od interesa za Grad Čazmu:

         knjižničarska i nakladnička djelatnost

         muzejska i likovno-izložbena djelatnost

         glazbena, scenska i filmska djelatnost

         manifestacije

         zaštita kulturnih dobara

         kulturno-umjetničko stvaralaštvo

         organiziranje tečajeva i informatičko opismenjavanje  

Za sve korisnike, osim za ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Čazma, financirati će se ukupno jedan program iz jednog programskog područja.

Udrugama u kulturi sufinancirati će se redovna djelatnost kao jedan od programa u kulturi te jedna aktivnost/manifestacija/program iz jednog programskog područja.

SADRŽAJ,  NAČIN I UVIJETI  PRIJAVE

 Članak 4.

            Svaka prijava obavezno mora sadržavati:

         ispunjen, potpisan i ovjeren OBRAZAC PRIJAVE (obrazac se može dobiti u Gradskoj upravi ili putem e-maila elvira.babic.markovic@cazma.hr )

 Članak 5.

      Prijave prijedloga projekata dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: Grad Čazma, Upravni odjel za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43 240 Čazma, sa naznakom “Prijava prijedloga  programa javnih potreba u kulturi”.

Članak 6.

      Rok za podnošenje prijave je najkasnije do 05.11.2013. godine.

      Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 VISINA FINANCIJSKE POTPORE

Članak 7.

      Nakon provedenog Javnog poziva, Upravni odjel za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor predlaže Gradonačelniku Grada Čazme prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2014. godini kojega usvaja Gradsko vijeće Grada Čazme.   Planirana sredstva za ovu godinu isplaćivati će se tijekom 2014. godine sukladno realizaciji Gradskog  proračuna, a prema Zahtjevima korisnika programa.  

Članak 8.

      Svi kojima će program biti odobren dužne su do 28.02.2015. podnijeti Gradu Čazmi Izvješće o realizaciji projekta zajedno sa fotokopijom računa za utrošena sredstva iz Gradskog proračuna.

Članak 9.

      Ovaj Javni poziv objavit će se na Oglasnoj ploči Grada Čazme, Super radiju i internet stranici Grada Čazme.

zahtjev – za fizičke osobe 2013

zahtjev za programe javnih potreba u kulturi – za ustanove 2013

zahtjev za programe javnih potreba u kulturi – za udruge 2013

kultura