Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14) te sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 45. Statuta Grada Čazme (“Službeni vjesnik” Grada Čazme broj 20/09 i 17/13), Gradonačelnik Grada Čazme donio je Odluku o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje  programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2016. godinu.

Njegova svrha je prikupljanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi na području Grada Čazme za 2016. godinu. Javne potrebe u kulturi čine razne kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Čazmu koji se sufinanciraju iz Proračuna Grada Čazme.

Javni poziv za programe javnih potreba u kulturi 2015

zahtjev – za fizičke osobe 2016

zahtjev – za udruge 2016

zahtjev – za ustanove 2016