Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 45. Statuta Grada Čazme (“Službeni vjesnik” Grada Čazme broj 20/09 i 17/13), Gradonačelnik  Grada Čazme donosi ODLUKU o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje  programa javnih potreba u kulturi Grada Čazme za 2018. godinu.

Svrha ovog Javnog poziva je prikupljanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi na području Grada Čazme za 2018. godinu. Javne potrebe u kulturi čine razne kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Čazmu koji se sufinanciraju iz Proračuna Grada Čazme.

javni-poziv-za-programe-javnih-potreba-u-kulturi- za 2018

zahtjev – za zupe za 2018

zahtjev – za ustanove za 2018

zahtjev – za udruge za 2018

zahtjev – za fizičke osobe za 2018