Na temelju članka 23. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 88/01) i članka 45. Statuta Grada Čazme (“Službeni vjesnik” Grada Čazme broj 20/09 i 17/13), Gradonačelnik  Grada Čazme donosi

ODLUKU

 o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje projekata udruga radi ostvarivanja novčane potpore iz Proračuna Grada Čazme u 2014. godini

 

Članak 1.

 

            Svrha ovog Javnog poziva je prikupljanje prijedloga projekta udruga koji su od interesa za Grad Čazmu tijekom 2014. godine, radi ostvarivanja novčane potpore iz Proračuna Grada Čazme za 2014. godinu.

UVIJETI PRIJAVE

Članak 2.

 

            Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti registrirane udruge građana sa sjedištem na području Grada Čazme. Iznimno, na Javni poziv mogu se javiti i udruge sa sjedištem izvan područja Grada Čazme ukoliko će se prijavljeni projekt provoditi na području Grada Čazme te ukoliko imaju članove s područja Grada Čazme.

            Ne mogu se prijaviti sportske udruge, dobrovoljna vatrogasna društva niti kulturno-umjetnička društva budući da se oni financiraju iz Gradskog proračuna redovitim mjesečnim dotacijama odnosno putem Športske zajednice Grada Čazme ili Vatrogasne zajednice Grada Čazme.

SADRŽAJ,  NAČIN I UVIJETI  PRIJAVE

 

Članak 3.

 

            Svaka prijava obavezno mora sadržavati:

         ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Zahtjeva (obrazac se može dobiti u Gradskoj upravi ili na zahtjev putem e-maila elvira.babic.markovic@cazma.hr)

 

Ukoliko je udruga ostvarila sredstva iz Proračuna za 2013. godinu, a nije dostavila opisno Izvješće o realizaciji projekta i Financijsko izvješće za 2013. sa fotokopijom računa utrošenih sredstava, neće moći ostvariti potporu iz Proračuna za 2014. godinu.

 

Jedna udruga može prijaviti najviše jedan projekt na ovaj Javni poziv.

Projekt koji udruga prijavljuje mora biti osmišljen tako da zadovoljava opće potrebe i služi  općem dobru, a ne isključivo za  potrebe svojih članova/članica te se sukladno tome neće financirati redovne djelatnosti udruga (održavanje skupština, reprezentacija i sl.).

 

Članak 4.

 

Prijave prijedloga projekata dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: Grad Čazma, Upravni odjel za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43 240 Čazma, sa naznakom “Prijava prijedloga projekta udruge”.

Članak 5.

 

Rok za podnošenje prijave je 14 dana od dana objave ovog Javnog poziva na oglasnoj ploči Grada Čazme, odnosno najkasnije do 20.02.2014. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

VISINA FINANCIJSKE POTPORE

Članak 6.

 

Nakon provedenog Javnog poziva, Gradonačelnik Grada Čazme donijeti će Odluku o planiranim sredstvima za udruge za 2014. godinu. Planirana sredstva za ovu godinu isplaćivati će se tijekom 2014. godine sukladno realizaciji Gradskog  proračuna.

 

Članak 7.

 

Sve udruge kojima će projekt biti odobren dužne su do 31.12.2014. podnijeti Gradu Čazmi Izvješće o realizaciji projekta zajedno sa fotokopijom računa za utrošena sredstva iz Gradskog proračuna.

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči Grada Čazme i web stranici Grada Čazme.  

                                                                                    GRADONAČELNIK:

 

                                                                                        Dinko Pirak, prof.

zahtjev 2014

Čazma_(grb)