Na temelju članka  50. Statuta Grada Čazme (Službeni vjesnik Grada Čazme 13/21) Gradonačelnik Grada Čazme raspisuje


                                                          JAVNI  POZIV

za zakup poljoprivrednog zemljišta vlasništvu Grada Čazme do privođenja namjeni, a najduže do  5  godina od dana sklapanja Ugovora o zakupu.
Predmet Javnog poziva  je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade, označenim kao :

 1. k.o. Bosiljevo   čkbr. 459/1  livada Prokljuvani sa 0,3005 m2 ( u selu Prokljuvani)  upisana u posjedovni list  br. 193  sa  godišnjom početnom cijenom  od 100,00 kn
 • k.o. Čazma čkbr.   2619  sa 0,6577 m2 upisana u posjedovni list  br.1039,  zemljište u građevinskoj zoni Grada Čazme u Čazmi  u Ul. A. Vulinca  sa   godišnjom početnom cijenom  od  230,00 kn
 • k.o. Čazma čkbr.   2691/1  sa 0,4141 m2 upisana u posjedovni list  br.1039, zemljište u građevinskoj zoni Grada Čazme u Čazmi u Ul. A. Vulinca  sa   godišnjom početnom cijenom  od  150,00 kn
 • k.o. Čazma  čkbr. 1813 oranica  sa 0,6010 ha  upisane u posjedovni list  br.1190, zemljište u građevinskoj zoni Grada Čazme u Čazmi u Omladinskoj ulici ( može se koristiti samo za košnju trave) sa godišnjom početnom cijenom 210,00 kn

 •  k.o. Bojana čkbr. 1537 livada sa 9,1059  ha  upisana u posjedovni list 1142 zemljište u građevinskoj zoni – aerodrom  ( može se koristiti samo za košnju trave ) u selu Grabovnica sa godišnjom početnom cijenom od 3.500,00  kn

Za točke 4. i 5. ovog Javnog poziva , Grad Čazma zadržava pravo povremenog korištenja predmetnog zemljišta za vrijeme trajanja zakupa za potrebe gradskih manifestacija, uz prethodnu obavijest i dogovor sa zakupodavcem.)

  Javni poziv  provodi se putem zatvorenih ponuda i objaviti će se na web stranici i Oglasnoj ploči Grada Čazme.
Svaka  točka javnog poziva  pojedinačno predstavlja predmet zakupa. Ponuđači koji žele dostaviti ponudu za više točaka moraju iste dostaviti za svaku točku javnog poziva  pojedinačno.
Dosadašnji zakupci koji su uredno plaćali zakup, imaju pravo prvozakupa što dokazuju preslikom ugovora o zakupu uz uvjet da prihvate najveću ponuđenu cijenu.
Javni poziv se provodi po načelu viđeno-zakupljeno i sve postupke po sklopljenom ugovoru o zakupu u smislu uređivanja i korištenja zemljišta, te uređenja međa, kanala, zaraštenih ili neobrađenih površina i sl. zakupac izvršava o svom trošku.
Rok za podnošenje ponude za zakup je 8 dana od dana objave, odnosno do dana do 13 sati bez obzira na način dostave.
Pravo sudjelovanja na javni poziv imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od jednogodišnje početne cijene zakupa.
Ponuda mora sadržavati :

 • ime, prezime i adresu ponuđača ,odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta, te OIB
  • broj čestice i katastarske općine,
  • iznos ponuđene cijene – pojedinačna ponuda –  po svakoj točki natječaja
  • uplatnicu jamčevine
  • presliku osobne iskaznice ili izvod iz sudskog registra ili obrtnice,
  • dokaz o pravu prvenstva za zakup (dosadašnji Ugovor)
  • potvrda da ponuđač nema duga prema Gradu Čazma,

Ponude koje nisu kompletne,  kao i ponude sa nižom cijenom od početne cijene iz ovog Natječaja smatrati će se nepotpunom i neće se razmatrati. Jamčevina u iznosu od jednogodišnje početne cijene  zakupa čestice uplaćuje se na žiro račun Grada Čazme broj HR2024020061806300009 , model HR 68  , poziv na broj 5738- OIB, uz naznaku svrha uplate: “Jamčevina za javni poziv – zakup gradskog poljoprivrednog zemljišta“.
    Odabranom ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu za prvu godinu zakupa , a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti će se u roku 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.
      Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina ponuđene cijene, a dosadašnji zakupnik ima pravo prvozakupa, ako uredno plaća zakupninu i prihvati najvišu ponuđenu cijenu zakupa postignutu natječajem. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 5 dana od primitka obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude sa Gradom Čazma sklopiti Ugovor o zakupu .
       Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, Čazma sa naznakom: “Ponuda za javni poziv  za zakup zemljišta u k.o.Čazma”   – NE OTVARAJ-  do 14.3. 2022. do 13 h bez obzira na način dostave.  
Datum javnog otvaranja ponuda će biti  objavljeno na službenim stranicama Grada Čazme.

Grad Čazma zadržava pravo raskida ugovora prije isteka roka od 5 godina u slučaju privođenja zemljišta  drugoj namjeni,  uz uvjet da se zakupac obavijesti 2 mjeseca prije raskida ugovora. Ako zakupac raskida ugovor,  rok za obavijest je 4 mjeseca prije raskida.
     Grad Čazma zadržava pravo poništenja ovog Javnog poziva  ili dijela Javnog poziva  i neprihvaćanje ponuda bez posebnog obrazloženja.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonski broj : 043/ 771-193 ili 771/194.

GRADONAČELNIK  
Dinko Pirak, prof.