Na temelju članka 45.Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» Grada Čazme br.20/09 i 17/13) i  Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama Grada Čazme 2016.g.- 2021.g. (Sl. vjesnik 26/16), Gradonačelnik Grada Čazme  donosi slijedeću  Odluku o raspisivanju

JAVNOG  NADMETANJA za prodaju  nekretnine u vlasništvu Grada Čazme

             Predmet prodaje je:

  1. Građevinsko- poljoprivredno zemljište u Grabovnici, Gajeva ulica br.9. (Ošasna imovina iza pok. Klanfar Božidara), označeno kao k.č.br.1266/1 ORANICA GAJ površine 903 čhv, k.č.br.1266/2 ORANICA GAJ površine 1055 čhv, k.č.br.1267/1 LIVADA GAJ površine 214 čhv i k.č.br.1267/2 LIVADA GAJ površine 241 čhv upisane u z.k.ul.634 k.o. Bojana kao cjelina po početnoj cijeni od 35.931,00 kuna,
  1. Građevinsko-poljoprivredno zemljište u Grabovnici u ulici A. Starčevića 115 sa izgrađenim nelegaliziranim objektima (ošasna imovina iza pok. Bijelić Berislava) označeno kao k.č.br.1506 VOĆE površine 74 čhv, k.č.br.1509/3 ORANICA OGRADA površine 459 čhv, k.č.br.1509/6 ORANICA OGRADA površine 312 čhv,k.č.br.1509/11 ORANICA OGRADA površine 436 čhv i k.č.br.1509/12 ORANICA OGRADA površine 312 čhv upisane u z.k.ul. 744 k.o.Bojana kao cjelina po početnoj cijeni od 75.652,50 kuna.
  1. Poljoprivredno zemljište u Grabovnici označeno kao k.č.br.1346/2 ORANICA PODKUĆNICA površine 143 čhv i k.č.br. 1347/2 LIVADA PODKUĆNICA površine 346 čhv upisane u z.k.ul.744 k.o. Bojana kao cjelina po početnoj cijeni od 4.395,00 kuna.
  1. Građevinsko-poljoprivredno zemljište u Marčanima (zapušteno) označeno kao k.č.br.262 ORANICA U SELU površine 1351 čhv upisano u z.k.ul. 137 k.o.Dapci po početnoj cijeni od 25.504,50 kuna
  1. Građevinsko-poljoprivredno zemljište u Komuševcu (ošasna imovina iza pok. Babec Juraja) označeno kao k.č.br. 677/2 VRT KOD KUĆE površine 237 čhv u 1/6 dijela, k.č.br.684/4 LIVADA PREKO JARKA površine 336 čhv u 1/6 i k.č.br.685/2 ORANICA PREKO JARKA površine 390 čhv u 1/6 upisane u z.k.ul. 689 k.o.Draganec kao cjelina po početnoj cijeni od 2.152,92 kune
  1. Poljoprivredno zemljište u Komuševcu (ošasna imovina iza pok. Babec Juraja) označeno kao k.č.br.680/3 ORANICA OGRADA površine 392 čhv u ½ dijela i k.č.br. 1582/1 VRT KOD KUĆE U SELU površine 327 čhv u ½ dijela upisane u z.k.ul.947 k.o.Draganec kao cjelina po početnoj cijeni od 9.697,50 kuna,
  1. Poljoprivredno zemljište u Komuševcu označeno kao k.č.br.892/5 ŠIKARA VINOGRADCI sa 19 čhv u ½ dijela upisana u z.k.ul. 875 k.o.Draganec po početnoj cijeni od 85,00 kuna.
  1. Poljoprivredno zemljište u Komuševcu (ošasna imovina iza pok.Babec Juraja) označeno kao k.č.br.31/1 PAŠNJAK ĐURĐEVCI sa 230 čhv u 1/6 dijela upisane u z.k.ul.857 k.o. Draganec po početnoj cijeni od 355,00 kuna.
  1. Poljoprivredno zemljište u Komuševcu (ošasna imovina iza pok. Čauš Josipa) označena kao k.č.br. 485/3 ORANICA REŠČENICA površine 600 čhv upisane u z.k.ul.576 k.o. Draganec po početnoj cijeni od 5.395,00 kuna.
  1. Poljoprivredno zemljište u Komuševcu (ošasna imovina iza pok. Čauš Josipa ) označena kao k.č.br.489/1 ORANICA SVINJARCI površine 827 čhv upisana u z.k.ul.576 k.o. Draganec po početnoj cijeni od 7.435,00 kuna.

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA

ponuda za kupnju nekretnina