KLASA: 604-02/20-01/1

URBROJ: 2110-01-02/20-1

Čazma, 17.08.2020.

 

Na temelju članka  45.  Statuta Grada Čazme (“Službeni vjesnik” Grada Čazme broj 20/09, 17/13 i 7/18) te sukladno Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu, Gradonačelnik Grada Čazme donosi

 

N A T J E Č A J

za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći  

za studente preddiplomskih i diplomskih studija za akademsku godinu 2020/21

  

Iz Proračuna Grada Čazme za 2020. godinu (za akademsku godinu 2020/2021) isplatiti će se jednokratna novčana pomoć za studente u jednokratnom iznosu od 1.000,00 kuna po studentu. Jednokratna pomoć odobrava se za jednu godinu školovanja.

 

  1. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu jednokratnih pomoći:

 

Pravo sudjelovanja imaju SVI studenti koji ostvaruju sljedeće uvjete:

– prebivalište na području Grada Čazme,

– redovni studenti preddiplomskih i diplomskih studija u Hrvatskoj

– studenti koji nisu primatelji stipendije po bilo drugoj osnovi (kandidati koji trenutno primaju stipendiju po bilo kojoj osnovi ne mogu ostvariti pravo na ovu jednokratnu novčanu pomoć)

 

  1. Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

1) propisani obrazac za prijavu *

2) preslika osobne iskaznice (s obje strane) podnositelja zahtjeva,

3) izjava studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju (obrazac)*

4) potvrdu o redovitom upisu na fakultet s naznakom smjera i studijske grupe

5) preslika kartice žiro računa studenta (sa IBAN-om)

 

*Obrasci se mogu preuzeti u Gradskoj upravi Grada Čazme ili preuzeti s Internet stranice

www.cazma.hr

prijavnica jednokratna pomoc 2020

izjava o ne primanju drugih stipendija 2020