N A T J E Č A J za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za studente preddiplomskih i diplomskih studija za akademsku godinu 2020./21.

KLASA: 604-02/20-01/1 URBROJ: 2110-01-02/20-1 Čazma, 17.08.2020.   Na temelju članka  45.  Statuta Grada Čazme (“Službeni vjesnik” Grada Čazme broj 20/09, 17/13 i 7/18) te sukladno Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu, Gradonačelnik … Nastavi čitati N A T J E Č A J za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za studente preddiplomskih i diplomskih studija za akademsku godinu 2020./21.