Na temelju članka  45.  Statuta Grada Čazme (“Službeni vjesnik” Grada Čazme broj 20/09 i 17/13) te sukladno Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu, Gradonačelnik Grada Čazme donosi

N A T J E Č A J

za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći  

za studente preddiplomskih i diplomskih studija za akademsku godinu 2018/19

Iz Proračuna Grada Čazme za 2019. godinu (za akademsku godinu 2018/2019) isplatiti će se jednokratna novčana pomoć za studente u jednokratnom iznosu od 1.000,00 kuna po studentu, odnosno ukupno 40 jednokratnih pomoći. Jednokratna pomoć odobrava se za jednu godinu školovanja.

  1. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu jednokratnih pomoći:

Pravo sudjelovanja imaju studenti:

– državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Čazme,

– redovni studenti preddiplomskih i diplomskih studija

– studenti koji nisu primatelji stipendije po bilo drugoj osnovi (kandidati koji trenutno primaju stipendiju po bilo kojoj osnovi ne mogu ostvariti pravo na  ovu jednokratnu novčanu pomoć)

– studenti čiji roditelji ili staratelji nemaju nepodmirenih obaveza prema Gradu Čazmi

– studenti koji nisu stariji od 27 godina na dan podnošenja zahtijeva

  1. Bodovanje za listu prvenstva:

Odabir kandidata za jednokratnih pomoći obavlja se po kriteriju socijalnog stanja i uspjeha studenta na studiju odnosno vrsti studija te dodatnih bodova koji uključuju i deficitarna zanimanja. Studentima 1. godine studiranja ubraja se prosjek ocjena zadnje godine srednje škole, a studentima viših godina prosjek ocjena prethodne godine fakulteta.

Bodovanje odnosno izrada rang lista kandidata će se izvršiti na sljedeći način:

Mjesečni dohodak po članu kućanstva:

 

Ukupni mjesečni dohodak u prošloj godini po članu kućanstva BODOVI
0 – 500 kuna 1000 bodova
500- 1000 kuna 700 bodova
1000 – 1500 kuna 500 bodova

 

Uspjeh na studiju:

 

    Maksimalan broj bodova
Za studente viših godina – prosjek ocjena  prethodne godine školovanja x 100 500
Za studente prve godine –  prosjek ocjena prethodne godine školovanja  (Srednje škole) x 80 400
Rektorova i/ili dekanova nagrada   100
Vrsta studija Stručni studij s trajanjem od 3 godine (stručni prvostupnik) 50
  Diplomski specijalistički stručni studij (stručni specijalist) 50
  Preddiplomski, diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski studij 100
Ostale nagrade i priznanja Županijskog ili državnog nivoa (boduje se jedno priznanje) 50

 

 Dodatni bodovi:

 

Redovno školovanje drugog člana obitelji u srednjoj školi ili fakultetu 40
Podnositelja zahtjeva uzdržava samohrani roditelj koji ne prima nikakvu financijsku pomoć od drugog roditelja 40
Podnositelj zahtjeva je bez oba roditelja 80
Podnositelj zahtjeva je dijete poginulih i nestalih branitelja te invalida Domovinskog rata 40
Ostale otežavajuće okolnosti – podnositelj zahtjeva ima stupanj invalidnosti, boluje od kronične neizlječive bolesti i sl. 40
Deficitarna zanimanja ***

 

100

U slučaju da dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare isti broj bodova, prednost ima onaj kandidat koji ostvari veći broj bodova po redoslijedu  kriterija kako su navedeni.

***  Sukladno Preporuci za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja u 2018. godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje studiji koje HZZ predlaže povećanje upisnih kvota i stipendiranje (deficitarni) su:  Stručni studij: rehabilitacija; Sveučilišni studij: Medicina, Matematika, Engleski jezik – nastavnički smjer, Edukacijska rehabilitacija, Njemački jezik – nastavnički smjer, Strojarstvo, Građevinarstvo, Informatika, Socijalni rad, Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Veterinarska medicina, Farmacija, Dentalna medicina, Računarstvo

  1. Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Svi studenti:

1) propisani obrazac za prijavu *

2) preslika osobne iskaznice (s obje strane) podnositelja zahtjeva,

3) izjava studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju (obrazac)*

4) potvrdu o redovitom upisu na visoku školu ili fakultet s naznakom smjera i studijske

grupe te brojem ECTS bodova

5) potvrdu fakulteta sa prosjekom ocjena za prethodnu godinu / za studente prve godine presliku svjedodžbe zadnje godine srednje škole

6) kopija kartice žiro računa studenta (sa IBAN-om)

Ukoliko će biti broj prijava veći od ukupnog broja predviđenih jednokratnih pomoći (40), uzeti će se u obzir bodovanje po kriterijima navedenima u točki 2. što je potrebno dokazati dolje navedenom dokumentacijom:

Studenti koji imaju ukupna mjesečna primanja u obitelji u 2017. godini po članu kućanstva manje od 1.500,00 kuna i/ili ostvaruju prava na dodatne bodove:

7) izjava o suživotu s članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac)*

8) za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva  – potvrda o visini prihoda iz  Porezne uprave

9) potvrda fakulteta ili škole o školovanju člana zajedničkog domaćinstva (uzima se u obzir školovanje u Srednjoj školi ili fakultetu)

10) dokaz da je podnositelj zahtjeva dijete bez jednog ili oba roditelja; dokaz da je podnositelj zahtjeva dijete samohranih majki/očeva; dokaz da je podnositelj zahtjeva dijete poginulih i nestalih branitelja te invalida Domovinskog rata

11) potvrde za otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji  (npr. potvrda o zdravstvenom stanju i stupnju invalidnosti podnositelja zamolbe, bolovanju od kroničnih neizlječivih bolesti i sl.

12) dokaz o ostvarenoj rektorovoj ili dekanovoj nagradi; dokaz o ostvarenim ostalim nagradama i priznanjima (županijskim i državnim)

Podnositelji zahtjeva dužni su podnijeti sve dokaze na temelju kojih žele ostvariti pravo na bodove.

*Obrasci se mogu preuzeti u Gradskoj upravi Grada Čazme ili preuzeti s Internet stranice

www.cazma.hr

  1. Molbe se podnose poštom ili osobno na adresu:

Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43 240 Čazma, najkasnije do 19.10.2018.

  1. Ostale informacije

Ovaj natječaj će se objaviti na Internet stranici www.cazma.hr te na oglasnoj ploči Grada Čazme. Dodatne informacije mogu se dobiti u  Gradskoj upravi na telefon 771 193 ili e-mail elvira.babic.markovic@cazma.hr.

  1. Donošenje Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći

Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih pomoći za studente koja sadržava i bodovnu listu svih kandidata,  donosi Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za studente,  a o Odluci će biti obaviješteni svi kandidati. Povjerenstvo će imenovati Gradonačelnik posebnom odlukom.

Svi kandidati  imaju pravo pisanog prigovora na Odluku povjerenstva u roku od 8 dana od dana dostave kandidatima. Prigovore rješava Gradonačelnik u roku od 8 dana od dana prijema istog. Nakon rješavanja prigovora formira se konačna bodovna lista kandidata te Gradonačelnik donosi konačnu Odluku o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći na temelju koje će se vršiti isplata studentima.

Isplata će se izvršiti na žiro račun studenta nakon donošenja Odluke Gradonačelnika o dodjeli jednokratnih pomoći za studente.

 

GRADONAČELNIK

 Dinko Pirak, prof.

 

natjecaj – 2018

prijavnica jednokratna pomoc 2018

izjava o ne primanju drugih stipendija 2018

izjava o suzivotu 2018