Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  (KLASA: 910-01/18-06/11, URBROJ: 519-05-2-2-2/5-18-46 od 24. kolovoza 2018. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.2.2.08.0022 projekt „Za čazmanske mališane zajedno“ od 13. rujna 2018.g., čl. 24 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN94/13), čl. 26,30,33 i 38 Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja(srpanj 2010.)  te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Čazma, Upravno vijeće na 4. sjednici  10.6.2020. raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos  na određeno puno radno vrijeme na projektu

 “ZA ČAZMANSKE MALIŠANE ZAJEDNO”

u sklopu poziva Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

 

 

  1. Odgojitelj/ica-1 izvršitelja/ice-VŠS ili Odgojitelj/ica pripravnik

 

UVJETI:

Uz potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti:

kratak životopis, domovnicu ili osobnu iskaznicu, rodni list, dokaz o stručnoj spremi-diploma ili svjedodžba, dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da isti nisu dužni polagati, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti(neposredno nakon primljene obavijesti o izboru kandidata), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od dana objave natječaja), elektronički status o radno-pravnom statusu iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje(ne starije od 30 dana), izjavu da nije osuđivan i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN94/13), dokaz o prednosti pri zapošljavanju prema čl. 101-104 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji-poveznica:

https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-

 

Tražena dokumentacija treba biti priložena u čitkoj preslici.

Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti kandidati oba spola.

Prijave za natječaj podnose u roku od 8 dana od dana objave,  na adresu: Dječji vrtić Pčelica, Braće Radića 13a, Čazma s naznakom „Za čazmanske mališane zajedno“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. Upravno vijeće zadržava pravo ne izabrati niti jedno od kandidata. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Početak roka natječaja:12.6.2020.g.

 

Prijevoz na posao i iz posla se vraća u iznosu cijene mjesečne autobusne karte.

 

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda iz operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

 

 

 

 

 

UPRAVNO VIJEĆE

DJEČJEG VRTIĆA PČELICA ČAZMA

Predsjednik:

Branko Novković, v.r.