DV PČELICA

BRAĆE RADIĆA 13A, 43240 ČAZMA

KLASA:601-02/14-02

URBROJ:2110-06/14-25

Čazma, 18.11.2014. godine

Temeljem članka 26., i 35 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN10/97,107/07,94/13), i članka 50. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Čazma objavljuje

NATJEČAJ

Za radno mjesto kuhar – 1 izvršitelj/ica, rad na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI:

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

kratak životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi-SSS kuhar, uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje radnog mjesta(dostaviti po dostavljenoj obavijesti o izboru kandidata), dokaz o radnom iskustvu – najmanje 3 godine(potvrda HZMO-a)

Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 60 dana.

Tražena dokumentacija treba biti priložena kao preslika dokumenata.

Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti kandidati oba spola.

Prijave za natječaj podnose u roku od 8 dana od dana objave,  na adresu: Dječji vrtić Pčelica, Braće Radića 13a, Čazma s naznakom „Za natječaj“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće zadržava pravo ne izabrati niti jedno od kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Početak roka: 19.11.2014.g.

 

UPRAVNO VIJEĆE  DJEČJEG VRTIĆA PČELICA ČAZMA