Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN10/97,107/07,94/13) i Odluke donesene na 5. Sjednici 17.09.2018., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica Čazma objavljuje:

NATJEČAJ

Za radno mjesto odgojitelja –na određeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice-zamjena za rodiljni dopust

Za radno mjesto odgojitelja- na određeno, pola radnog vremena, 1 izvršitelj/ica-voditelj/ica predškole

UVJETI:

Uz potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti:

-kratak životopis, domovnicu ili osobnu iskaznicu, rodni list, dokaz o stručnoj spremi-diploma ili svjedodžba, dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da isti nisu dužni polagati, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti(neposredno nakon primljene obavijesti o izboru kandidata), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od dana objave natječaja), elektronički status o radno-pravnom statusu iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, izjavu da nije osuđivan i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN94/13), dokaz o prednosti pri zapošljavanju prema čl. 101-104 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji-poveznica:

https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-

 

 Tražena dokumentacija treba biti priložena u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti kandidati oba spola.

Prijave za natječaj podnose u roku od 8 dana od dana objave,  na adresu: Dječji vrtić Pčelica, Braće Radića 13a, Čazma s naznakom „Za natječaj“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. Upravno vijeće zadržava pravo ne izabrati niti jedno od kandidata. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Početak roka: 18.09.2018.g.

UPRAVNO VIJEĆE  DJEČJEG VRTIĆA PČELICA ČAZMA