Na temelju članka  45. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» Grada Čazme 20/09, 17/13 i 7/18)  te sukladno Odluci o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme (Službeni vjesnik“ Grada Čazme 33/16 i 62/17) i Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu, gradonačelnik Grada Čazme donosi

 

O D L U K U

  o sufinanciranju troškova prijevoza za učenike i studente za školsku godinu 2020./21.

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova mjesečne karte za prijevoz učenicima i studentima sukladno sredstvima predviđenima Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu te kriterijima u Odluci o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme.

 

Članak 2.

SUFINANCIRANJE UČENICIMA:

Grad Čazma sufinancirati će kupnju mjesečne karte za prijevoz učenicima Srednje škole Čazma koji putuju manje od 5 kilometara od mjesta stanovanja do škole. Pravo na sufinanciranje troškova mjesečne karte za prijevoz učenika u školskoj godini 2020/21, u iznosu 75 %, imaju svi učenici s prebivalištem na području Grada Čazme, a koji putuju u Srednju školu Čazma manje od 5 kilometara odnosno iz naselja Milaševac, Grabovnica, Dereza i Bosiljevo (odnosno oni učenici koji ne ostvaruju pravo na subvenciju države za sufinanciranje prijevoza). Grad Čazma iznos sufinanciranja uplaćuje prijevozničkoj tvrtki Čazmatrans nova d.d. nakon ispostavljene fakture Gradu Čazmi i priloga sa popisom učenika koji su kupili mjesečnu kartu.

 

SUFINANCIRANJE STUDETNIMA:

Pravo na sufinanciranje troškova mjesečne karte za prijevoz studenata u akademskoj godini 2020/21, u iznosu 10 %, imaju svi redovni studenti s prebivalištem na području Grada Čazme, koji ne ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz iz nekih drugih izvora (npr. Centar za socijalnu skrb).

 

Članak 3.

Grad Čazma iznos sufinanciranja uplaćuje prijevozničkoj tvrtki nakon ispostavljene fakture i priloga sa popisom učenika/studenata koji su kupili mjesečnu kartu.

 

 

Članak 4.

Kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje, studenti/učenici su dužni Gradu Čazmi podnijeti zahtjev (obrazac u prilogu) te priložiti potvrdu o upisu na fakultet/srednju školu te će Grad Čazma studentu/učeniku izdati potvrdu kojom ostvaruje pravo na sufinanciranje. Temeljem potvrde Grada Čazme, prijevoznik će umanjiti cijenu mjesečne karte za prijevoz prilikom naplate od svakog pojedinog korisnika.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje karte za prijevoz autobusom, osim osobno u Gradskoj upravi, može se dostaviti na e-mail elvira.babic.markovic@cazma.hr zajedno sa potvrdom o upisu u školu/fakultet te će potvrda o ostvarivanju prava na subvenciju biti izdana putem e-maila.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se za školsku godinu 2020./21..

 

GRADONAČELNIK:

Dinko Pirak, prof.

 

zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza