U Gradsku upravu u Čazmi, svaki radni dan od 8 do 14h, do 30. rujna 2017., građani mogu prijaviti štetu od elementarne nepogode – suše, za poljoprivredne kulture i trajne nasade.

Uz obrazac za prijavu, koji se može podići u Gradskoj upravi ili na Internet stranici Grada Čazme, potrebno je priložiti presliku zelene kartice ili rješenja o OPG-u, presliku kartice tekućeg ili poslovnog računa i podatke o katastarskim česticama na kojima je šteta nastala.

Prilog prijavi

Obrazac EN-P- SUŠA

Obrazac EN-P-VOĆNJACI