Objavljen je natječaj Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada.

Natječaj je namijenjen:

trgovačkim društvima, obrtnicima i pravnim osobama iz javnog sektora (jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama i ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima) za projekte energetske obnove zgrada u njihovom vlasništvu. Projektima obnove moraju se zadovoljiti tehnički uvjeti Fonda.
Na natječaj se mogu prijaviti i projekti izgradnje novih zgrada koje su namijenjene za vlastitu uporabu, a moraju biti najmanje energetskog razreda A ili bolje.
Po natječaju će se dodijeljivati bespovratna sredstva, kao i beskamatni zajmovi.
Poveznica na natječaj:

http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

Pomoć pri ispunjavanju i prijavi projekta građani mogu potražiti u Razvojnoj agenciji Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, ili na broj telefona 043/771-194, Goranka Vojnović.
nestambena