Na temelju članka  45.  Statuta Grada Čazme (“Službeni vjesnik” Grada Čazme broj 20/09 i 17/13) te sukladno Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu, Gradonačelnik Grada Čazme dana  21.07.2014.  donosi

 

O D L U K U

o financijskoj pomoći za kupnju udžbenika u školskoj godini 2014/15

Članak 1.

 Iz Proračuna Grada Čazme za školsku godinu 2014/2015 isplatit će se jednokratna financijska pomoć za kupnju udžbenika i to:

ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE:

–          pomoć u iznosu 500,00 kuna (slovima: petstokuna) po djetetu za kupnju udžbenika u  školskoj godini 2014/15 roditeljima s prebivalištem na području Grada Čazme pod sljedećim kriterijima:

 

Kriteriji:

a)      svi roditelji koji imaju troje ili više djece koja pohađaju osnovnu, srednju školu ili fakultet (redovni studenti), a ne ostvaruju pravo na pomoć za udžbenike iz državnog proračuna.

Pomoć se može ostvariti za treće i svako sljedeće dijete u obitelji koje pohađa Osnovnu školu Čazma, s prebivalištem na području Grada Čazme.

b)      iznimno, roditelji jedno ili dvoje djece koji pohađaju Osnovnu školu Čazma ili srednju školu koji su u iznimno lošim financijskim uvjetima, a prema pojedinačnim zahtjevima, a koji ne ostvaruju pravo na pomoć za besplatne udžbenike ili financijsku pomoć iz državnog proračuna.

c)      roditelji učenika koji su prethodni razred završili s odličnim uspjehom i predstavljali Osnovnu školu i Grad Čazmu na županijskim i/ili državnim natjecanjima (za učenike koji su u školskoj godini 2013/14 bili učenici OŠ Čazma).

Uz  zahtjev potrebno je podnijeti sljedeću dokumentaciju:

–         kopija osobne iskaznica jednog roditelja – podnositelja zahtijeva

–         potvrda o upisu u  srednju školu ili fakultet za školsku godinu 2014/15

–         prema potrebi, uz zahtjeve iz članka 1., točka b. Ove  Odluke, Gradska uprava  ima pravo tražiti ostale potvrde  (potvrda o prihodima, uvjerenje o nezaposlenosti, preporuke škole ili Centra za socijalnu skrb i sl.)

Kako bi ostvarili pravo na pomoć roditelj je dužan podnijeti zahtjev u Gradskoj upravi Grada Čazme najkasnije do  22.09.2014.

Zahtjev se podnosi isključivo na obrascu koji se može dobiti u Gradskoj upravi ili na internet stranici www.cazma.hr.

 

Članak 2.

ZA UČENIKE SREDNJE ŠKOLE ČAZMA:

–         pomoć u iznosu 1000,00 kuna (slovima: tisućukuna) po učeniku

Kriteriji:

a)       svi učenici koji su u školskoj godini 2014/15 upisali prvi razred Srednje škola Čazma, smjer Opća gimnazija, bez obzira na prebivalište roditelja

Uz zahtjev koji se može dobiti u Gradskoj upravi roditelji su dužni podnijeti sljedeću dokumentaciju:

–         kopija osobne iskaznica jednog roditelja – podnositelja zahtijeva

–         potvrda o upisu u  Srednju školu Čazma za školsku godinu 2014/15

 Članak 3.

 Isplata svih financijskih pomoći isplaćivati će se u gotovini u Gradskoj upravi Grada Čazme. Obavijest o vremenu isplate utvrditi će se naknadno, o čemu će učenici biti obaviješteni putem škole i medija.

 Članak 4.

              Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor.

 Članak 5.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

GRADONAČELNIK

                                                                                                        Dinko Pirak, prof.

 

Zahtjev