Na temelju članka  50. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» Grada Čazme 13/21) te sukladno Odluci o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme te Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu, gradonačelnik Grada Čazme donosi

O D L U K U

 o isplati financijske pomoći za umirovljenike povodom Božićnih blagdana  „Božićnice“

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se iznos pomoći, način podnošenja zahtjeva, potrebna dokumentacija i način isplate jednokratnih financijskih pomoći  za umirovljenike povodom Božićnih blagdana – „Božićnice“, sukladno sredstvima predviđenima Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu te Odluci o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme (članak 5., točka 9. „Pomoć umirovljenicima“).  

Članak 2.

Pravo na  pomoć ostvaruju umirovljenici sa prebivalištem na području Grada Čazme, ukoliko ostvaruju mirovinu manju od 2.000,00 kuna mjesečno.

Članak 3.

Iznos jednokratne financijske pomoći iznosi 150,00 kuna po korisniku.

Članak 4.

Kako bi ostvarili pravo na  pomoć, umirovljenici su dužni Gradu Čazmi donijeti:

  1. Kopiju osobne iskaznice ili dokument sa OIB-om (ukoliko nije naveden na osobnoj iskaznici)
  2. Kopiju zadnjeg odreska mirovine (tuzemna i/ili inozemna) ili izvod iz banke na kojemu je vidljiv iznos mirovine – uzimaju se u obzir ukupna primanja iz mirovinskog sustava (mirovina i zaštitni dodatak na mirovinu)
  3. Popuniti Zahtjev za isplatu (koji se može dobiti u Gradskoj upravi ili na www.cazma.hr ili zatražiti putem e-maila: elvira.babic.markovic@cazma.hr).

Rok za podnošenje zahtjeva i potrebne dokumentacije je do 01.12.2021. godine. 

Zahtjevi se podnose u Gradskoj upravi, osobno (ostaviti na porti Gradske uprave), poštom (na adresu Grad Čazma. Trg Čazmanskog kaptola 13, Čazma) ili putem e-maila elvira.babic.markovic@cazma.hr (poslati skenirani zahtjev i dokumentaciju).

Zahtjevi podneseni izvan roka neće se uvažiti.

Članak 5.

Isplata financijske pomoći bit će od 13.12.2021. do 22.12.2021. u Gradskoj upravi.  Prilikom isplate svaki umirovljenik dužan je predočiti svoju osobnu iskaznicu.

Iznimno, zbog bolesti umirovljenika, Grad Čazma može isplatiti drugoj osobi naknadu, uz priloženu osobnu iskaznicu korisnika pomoći i svoju osobnu iskaznicu.

Članak 6.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

                                                                                                          GRADONAČELNIK:

                                                                                                          Dinko Pirak, prof.