Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova mjesečne karte za prijevoz učenicima i studentima sukladno sredstvima predviđenima Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu te kriterijima u Odluci o socijalnoj skrbi na području Grada Čazme. 

SUFINANCIRANJE UČENICIMA:

Grad Čazma sufinancirat će kupnju mjesečne karte za prijevoz učenicima Srednje škole Čazma koji putuju manje od 5 kilometara od mjesta stanovanja do škole. Pravo na sufinanciranje troškova mjesečne karte za prijevoz učenika u školskoj godini 2021/22, u iznosu 75 %, imaju svi učenici s prebivalištem na području Grada Čazme, a koji putuju u Srednju školu Čazma manje od 5 kilometara odnosno iz naselja Milaševac, Grabovnica, Dereza i Bosiljevo (odnosno oni učenici koji ne ostvaruju pravo na subvenciju države za sufinanciranje prijevoza). Grad Čazma iznos sufinanciranja uplaćuje prijevozničkoj tvrtki Čazmatrans nova d.d. nakon ispostavljene fakture Gradu Čazmi i priloga sa popisom učenika koji su kupili mjesečnu kartu.

SUFINANCIRANJE STUDETNIMA:

Pravo na sufinanciranje troškova mjesečne karte za prijevoz studenata u akademskoj godini 2021/22, u iznosu 10 %, imaju svi redovni studenti s prebivalištem na području Grada Čazme, koji ne ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz iz nekih drugih izvora (npr. Centar za socijalnu skrb). 

Grad Čazma iznos sufinanciranja uplaćuje prijevozničkoj tvrtki nakon ispostavljene fakture i priloga sa popisom učenika/studenata koji su kupili mjesečnu kartu. 

             Kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje, studenti/učenici su dužni Gradu Čazmi priložiti potvrdu o upisu na fakultet/srednju školu te će Grad Čazma studentu/učeniku izdati potvrdu kojom ostvaruje pravo na sufinanciranje. Temeljem potvrde Grada Čazme, prijevoznik će umanjiti cijenu mjesečne karte za prijevoz prilikom naplate od svakog pojedinog korisnika. 

            Potvrda o upisu u školu/fakultet može se dostaviti osobno u Gradsku upravu ili na e-mail elvira.babic.markovic@cazma.hr.