U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti, 29. listopada 2023. godine i 1. studenoga 2023. godine proglašavaju se sajmenim danima na području Grada Čazme.

Prigodna prodaja na štandovima, klupama i slično, kao sastavni dio sajmenih događanja u navedene dane može započeti u 7:00 sati i završiti do 24:00 istoga dana.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnoj stranici Grada Čazme.