KLASA:  013-03/17-01/2 

URBROJ:  2110-01-1-17-1                                               

Čazma, 30.03.2017.

                                                             

            Temeljem članka 60. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.33/01, 60/01,29/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13,137/15), članka 60. Statuta Grada Čazme („Službeni vjesnik“ br.20/09 i 17/13) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Čazme Gradsko vijeće Grada Čazme donijelo je dana 30.03.2017.g. sljedeću

 

O D L U K U

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih

odbora na području Grada Čazme

 

Članak 1.

            Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Čazme.

Članak 2.

            U vijeće mjesnog odbora sukladno članku 61. Statuta bira se sljedeći broj članova:

– Vijeće Mjesnog odbora Čazma    – 7 članova

– Vijeće Mjesnog odbora Cerina    – 3 člana

– Vijeće Mjesnog odbora Dapci     – 5 članova

– Vijeće Mjesnog odbora Draganec   – 7 članova

– Vijeće Mjesnog odbora Miklouš   – 5 članova

– Vijeće Mjesnog odbora Lipovčani   – 3 člana

– Vijeće Mjesnog odbora Vrtlinska   – 5 članova

 

Članak 3.

            Za dan provođenja izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Čazme određuje se nedjelja, 21. svibanj 2017. godine.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada Čazme.

 

                                                           PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

                                                                            Nedeljka Baćani

Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Čazme

OBVEZATNE UPUTE ZA IZBOR VMO

IZBORI VMO KANDIDATURA

IZBORI VMO KANDIDATURA NEZAVISNA