Čazmanski gradski vijećnici sastali su se 13. put u ovom mandatu i već treći put ove godine. Sjednici se odazvalo osmero od 13 vijećnika, a raspravljali su o devet točaka (s dvije podtočke) dnevnog reda: Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Čazmi u 2023. godini, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čazme u 2023. godini, Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Čazme za 2022. godinu, Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Čazme za 2023. godinu, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. za područje Grada Čazme, Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu, Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće gradonačelnika Grada Čazme, Odluka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS na području BBŽ, Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2022. godinu te Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu.

Sve su odluke donesene jednoglasno te će biti javno objavljene u Službenom vjesniku i na internet stranici Grada Čazme.

Foto: Davor Kirin