Gradsko vijeće Grada Čazme pokrenulo je postupak za izbor novih članova Savjeta mladih Grada Čazme, budući da je mandat dosadašnjim članovima istekao.

Savjet mladih Grada Čazme je savjetodavno tijelo Grada Čazme koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Grada Čazme.

Savjet se osniva s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju  o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Čazmi.

Savjet svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na pripremu, donošenje i provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini i rješavanje problema mladih.

Odluka o osnivanju savjeta mladih Grada Čazme 2015

Javni poziv

Izjava predlagatelja

Izjava o prihvaćanju kandidature za člana

Obrazac kandidature