Plaćanje računa bez naknade, na račun Grada Čazme, od 1. veljače ove godine bit će moguće u FINI, a ne više u Hrvatskoj pošti, kao što je to bilo do sada.

Riječ je, primjerice, o plaćanju računa za komunalnu naknadu i druga davanja u korist  Gradskog proračuna.

fina